تبلیغات
فانوسقه

فانوسقه
من بنده آن کسم که شوقی دارد/بر گردن خود ز عشق طوقی دارد 
نویسندگان
آویشن
پـایـا از تـیره نعناع كه انواع مختلف قسمتهاى مورد استفاده یعنى سرشاخه هاى گلدار آن بـه مـصـارف طـبـى و دارویى مى رسد. پرورش این گیاه ممكن است از طریق كاشت دانه یا تـقـسـیم ساقه هاى ریشه دار گیاه مسن صورت گیرد. بوته آویشن به ارتفاع 10 - 30 سـانـتـى مـتـر و بـنـدرت خـوابـیـده اسـت . آویـشـن گـیـاهـى یـكـسـاله و عـلفـى بـوده و طـول بـرگـهـاى آن از 4 تا 10 میلیمتر متغیر است . گلهاى آن به رنگ صورتى یا بنفش اسـت و زمان گل دادن آن بین خرداد تا مرداد است تمام بخشهاى این گیاه معطر بوده و داراى طبیعتى گرم است آویشن از خانواده لابیاته است ....
اسامى گوناگون آویشن
آویـشـن اسـت . در زبـان عـربى به صعتر معروف است . در برخى از زبانهاى خارجى با عـنـوان سـرپـوله نـیـز شـنـاخـته مى شود . دو نوع آویشن وجود دارد: آویشن كوهى و آویشن شیرازى در شیراز به كبك لیك و در همدان به آزربه معروف است . آذر روبه ، جلنجمون ، نـدغ ، اشـن ، آفـشـم ، آفشن ، آیشن ، ادشان ، ادشن ، اشمه ، اوشن ، آوجى ، حاشا، زروه ، زعـتـر، سـعـتـر، سـرپـوله ، سـوسـن بر، كاكله اوتى ، آس بویه ، حاشا برى ، صعتر الحـمیر، سه سنبل ، سى سنبل ، گون گل و زعترو از اسامى دیگر این گیاه است كهلیك یا كـكـلیك اوتى اسم تركى آویشن است . آویشن در لهجه اصفهانى به آبشم و آوشم معروف است .
آویـشـن در زبـان لاتـین به vulgaris thymus، در زبان انگلیسى به thyme، در زبان فرانسه به thym و در زبان آلمانى به thymian شهرت دارد .
آویشن در زبان هلندى به tijm wilde ، tijm kruipen، در زبان استونى به liivatee _ numm، در زبـان فـنـلانـدى بـه - ajuruoho kangas، در زبـان مـجـارسـتـانـى بـه kakukkfu mezei ، در زبـان ایـتـالیـایـى بـه serpillo، در زبـان نـروژى بـه kryptimiman، در زبـان اسـپـانـیـایـى به serpoleto، دى به backtimjan، در زبان عـربـى به zeeter sarar، در زبان چینى به hao ai، در زبان دانماركى به tijm، در زبـان اسـكـاتـلندى به righ an lus، در زبان ایسلندى به timjan، در زبان اندونزى به timi، در زبان ایتالیایى به timo، در زبان لهستانى به wlasciwy tymianek ، در زبـان پـرتـغال به timo tomilho و در زبان روسى به chebrts، timjan شهرت دارد .
گونه هاى مختلف آویشن
1 - گونه هاى مختلف تیموس thymus
1ـ1 - serpyllum thymus
2 - 1 - kotschyanus thymus
3 - 1 - vulgaris thymus
4 - 1 - eriophorus thymus
2 - گونه هاى مختلف زاتاریا zataria
1 - 2 - multiflora zataria
2 - 2 - bracteata zataria
3 - گونه هاى مختلف اریگانوم origanum
1 - 3 - .l vulgar origanum
4 - گونه هاى گیاه nepeta
1 - 4 - staussi nepeta
گیاه clinopodioids zizyphora
مشخصات كلى آویشن
پـایـا از تـیره نعناع كه انواع مختلف قسمتهاى مورد استفاده یعنى سرشاخه هاى گلدار آن بـه مـصـارف طـبـى و دارویى مى رسد. پرورش این گیاه ممكن است از طریق كاشت دانه یا تـقـسـیم ساقه هاى ریشه دار گیاه مسن صورت گیرد. بوته آویشن به ارتفاع 10 - 30 سـانـتـى مـتـر و بـنـدرت خـوابـیـده اسـت . آویـشـن گـیـاهـى یـكـسـاله و عـلفـى بـوده و طـول بـرگـهـاى آن از 4 تا 10 میلیمتر متغیر است . گلهاى آن به رنگ صورتى یا بنفش اسـت و زمان گل دادن آن بین خرداد تا مرداد است تمام بخشهاى این گیاه معطر بوده و داراى طبیعتى گرم است آویشن از خانواده لابیاته است .
َََ
تركیبات شیمیایى آویشن
در آویـشـن یـك اسـانـس بـه نـام تـیـمـول thymol وجـود دارد و نـیـز داراى كـارواكرول سیمن و ال پى نن و بورنئول استات مى باشد. به علاوه داراى اولئانولیك و ایـزمـر آن اورسـوریـك مـى باشد، و در تجزیه هاى دیگر این گیاه علاوه بر مواد فوق پارتیول نیز در آن تایید شده است .
نسخه هاى شفابخش آویشن
1 - درمان نارسایى كبد با آویشن :
دمـكـرده آویشن در چند روز متوالى یا خوردن روزى یك قاشق مرباخورى از پودر آویشن كه با كمى عسل یا پودر نبات مخلوط شده باشد در رفع نارسایى و ضعف كبد مفید و مؤ ثر اسـت . هـمـچنین جهت درمان نارسایى كبد و افزایش سرعت تحرك خون مى توانید از مالیدن آب جـوشـانـده آویـشـن و سـپـس ‍ كـمـپـرس تـفـاله آن بـر روى سـینه ( در ناحیه كبد) بهره بگیرید.
2 - تسكین درد روماتیسم با آویشن
م دارویـى مـحـلول مركب آویشن اثر قابل توجهى در كاهش درد روماتیسم داشته و مصرف آن به كلیه مبتلایان به آن بویژه افراد مسن و سالخورده توصیه و تجویز مى شود. طرز تـهـیـه مـحـلول مـركـب آویـشـن : جـهـت تـهـیـه مـحـلول مـركـب آویـشـن 5/0 مـثـقـال اسـانـس آویـشـن شـیـرازى را بـا 9 مـثـقـال اسـانـس آویـشـن كـوهـى و 75 مـثـقـال ( حـدود 350 گـرم )، جـوش شـیـریـن مـخـلوط كـرده در مـقـدارى الكـل حـل نـمـوده و خـوب بهم بزنید، سپس آن را در آب وان حمام ریخته و مدتى در آن دراز بكشید و این عمل را تا چندین هفته (هفته اى دو بار ) تكرار كنید.
3 - درمان اختلالات قاعدگى در زنان با آویشن :
و فـقدان قاعدگى شده اند و یا اینكه ترشحات مایع سفید در آنها زیاد شده است چنانچه هـر روز 5 تـا 6 فـنجان از دمكرده 15 تا 20 آویشن بخصوص آویشن شیرازى خشك در یك لیـتـر آب جـوش اسـتـفـاده كنند در معالجه آنها مفید و مؤ ثر خواهد بود . همچنین براى كاهش دردهاى قاعدگى خانمها مى توانند از ضمادى كه از دانه آسیاب شده آویشن تهیه مى شود و بصورت خارجى مصرف مى گردد بهره بگیرند.
َََ
4 - رفع كرم روده و انگل با آویشن
خوردن روزانه یك قاشق مرباخورى از پودر آویشن به مدت یك الى دو هفته در ریزاندن و نـابـود كـردن كـرمـهـاى روده مـفید و موثر است . همچنین جهت اثر بخشى بیشتر مى توانید پودر آویشن را با پودر انغوزه مخلوط كرده بصورت حبهایى در آورده و روزى یك حب آنرا میل كنید.
5 - معالجه آسم و تنگى نفس با آویشن
جهت درمان آسم و خروج خلط از سینه روزى یك فنجان دم كرده آویشن را با آب لیمو ترش و كـمـى شـكـر مـخـلوط كـرده خـوب بـهـم زده و مـیـل كـنـیـد و ایـن عـمـل را تـا بـهـبـودى ادامـه دهـیـد . هـمـچـنـیـن خـوردن آویـشـن پـخـتـه شـده بـا انـجـیـر در طول چند روز متوالى داروى مفیدى جهت تنگى نفس مى باشد.
6 - رفع بند آمدگى ادرار با آویشن
اسـتـفـاده مداوم آویشن پخته شده همراه با كمى آب كرفس ( آبى كه از جوشاندن برگ یا تـخم كرفس حاصل شدهب باشد یا از فشردن تازه له شده بدست آمده باشد ) . جهت رفع بند امدگى ادرار مفید و مؤ ثر است .
َََ
7 - تصفیه كردن خون با آویشن
جـهـت رقـیـق كـردن خون و رفع غلظت بالاى آن 20 گرم آویشن را با 20 گرم عناب مخلوط كـرده و در ظـرفـى بـریـزید . سپس 600 میلى لیتر آب به آن اضافه كرده و بگذارید خـوب خـیـس بـخـورد بعد آنرا در آفتاب گذاشته یا كمى حرارت دهید تا به آن یك چهارم مقدار اولیه برسد و میل كنید.
8 - رفع لاغرى بدن با آویشن
افـرادى كـه داراى بـدنـى ضـعـیـف بـوده و از لاغـرى مـفـرط رنـج مى برند چنانچه مدتى صـبـحـانـه خـود را بـا نـان ، پـنـیـر و بـرگ و گـل آویـشـن تـازه اخـتـصـاص دهـنـد. و این عمل را در طول 1 ماه متوالى ادامه دهند نتایج رضایت بخشى از آن خواهند دید .
9 - رفع سفیدى چشم با آویشن
كـشـیـدن پـودر خـاكـسـتـر گـیـاه آویـشـن یـا پـودر بـرگ و گـل آویـشن در چشم جهت رفع سفیدى مفید بوده و در صورت استفاده مداوم از آن موجب تقویت بینایى نیز مى گردد.
10 - رفع سنگینى گوش و ناشنوایى با آویشن
چـكـانـدن چـنـد قطره دمكرده غلیظ آویشن ، روغن ، عصاره غلیظ و یا عرق آویشن در گوش و تكرار آن در چند نوبت متوالى موجب رفع سنگینى و كرى گوش مى گردد.
11 - بـرگـردان نـاف بـیـرون آمـده كـودكـان بـه داخل با آویشن
استفاده از ضماد 15 گرم پودر آویشن با 15 گرم پودر سیر زیره سبز یا سیاه كه با كـمـى روغـن زیـتـون خـمـیـر شـده بـاشـد بـر نـاحـیـه نـاف اطـفـال سـبـب بـازگـردادن نـاف بـیـرون آمـده آنـهـا بـه داخل مى گردد.
12 - تسكین درد دندان با آویشن
افـرادى كـه از درد دنـدان رنـج مـى بـرنـد چـنـانـچـه نـصـف قـاشـق مـربـاخـورى بـرگ و گـل آویـشـن تـازه بـا یـك چـهـارم قـاشـق مرباخورى زیره و كمى سركه در دهان ریخته و مـضـمـضـه نمایند و به مدت چند دقیقه چیزى تناول ننمایند موجب تسكین درد دندان آنها مى گردد.
َََ
13 - درمان اختلالات عصبى با آویشن
ز چـاى گـیـاهـى آویشن سبب درمان گرفتاریهاى عصبى گردیده و به عنوان دارویى روح افـزا و آرامـش بخش مغز و اعصاب مصرف آن به كلیه افرادى كه به نحوى به اختلالات عـصـبى دچارند توصیه مى شود . خوردن روزانه دو فنجان از چاى مركب آویشن در دو وعده صبح و عصر نیز بعنوان دارویى مقوى اعصاب مفید و موثر است .
تـهـیـه چـاى مـركـب آویـشـن : دو مـثـقـال آویـشـن شـیـرازى را بـا یـك مـثـقـال بـابـونـه ، یـك مـثـقـال گـاوزبـان ، یـك مـثـقـال بـادرنـجـبـویـه و یـك مـثـقـال مـرزنـجـوش مـخـلوط كـرده در یك لیتر آب جوش ریخته و 12 دقیقه بگذارید تا دم بـكـشـد، سـپـس مـوقـع مـصـرف آنـرا بـا كـمـى عـسـل یـا نـبـات شـیـریـن كـنـیـد و میل نمایید.
14 - درمان برونشیت ، زكام و سرماخوردگى با آویشن
آویـشـن بـه عـلت داشـتـن خـاصـیـت ضد عفونى كننده و ضد خلط بعنوان دارویى موثر به شكل دم كرده یا بخور گیاهى در درمان اختلالات تنفسى و ریوى بكار مى رود.
ن زكام بویژه در افراد بلغمى مزاج 10 گرم آویشن را با 10 گرم بابونه ، 10 گرم شـویـد و 10 گـرم مـغز ناخنك مخلوط كرده بجوشانید و سر را با آب غلیظ آن بشویید . چكاندن آب جوشانده غلیظ آویشن نیز در بینى در ضد عفونى كردن مجارى تنفسى و درمان سینوزیت و زكام مفید است .
َََ
15 - درمان گریپ و حساسیت فصلى (آلرژى ) با آویشن :
ر آویشن به تنهایى یا همراه با كمى پودر مرزنجوش و پودر ریشه كندش در بینى موجب بـاز شـدن مـجـارى تـنـفـسـى و درمان گریپ مى گردد . همچنین استفاده از بخور آویشن به تـنـهـایـى یـا هـمـراه بـا كـمـى اسـطوخودوس ، تخم گشنیز، كاه جو و برگ مورد بعنوان دارویى مؤ ثر جهت درمان آلرژى توصیه مى شود.
16 - درمان ریزش مو با آویشن
آویـشـن بـعنوان یكى از گیاهان مقوى پیاز مو به تنهایى یا بصورت تركیب با داروهاى دیـگـر بـصـورت مـخـتـلف از جمله به شكل جوشانده ، لوسیون ، شامپو، روغن و سرشوى گیاهى در درمان بیماریهاى مو بویژه ریزش آن كاربرد دارد .
طـرز تـهـیـه لوسـیـون آویـشـن : جـهـت تـهـیـه لوسـیـون ضـد ریـزش مو با آویشن یك مشت (مـعـادل 75 گـرم ) آویـشـن تـازه یـا خـشـك را در 100 گـرم الكـل 60 درجـه بـخـیـسـانـیـد و بمدت 15 روز در آفتاب بگذارید، سپس هر بار 4 قاشق مرباخورى از آنرا با آب مخلوط كرده و به پوست سر بمالید.
طرز تهیه محلول ضد ریزش مو با آویشن : 40 گرم آویشن خشك را در یك لیتر آب بقدرى بجوشانید تا با آب غلیظ شود سپس آب آنرا صاف نموده و در حمام پوست سر را با آن شستشو و ماساژ دهید.
َََ
ویـشـن : جـهـت تـهـیـه شـامـپـوى نـرم كـنـنـده و ضـد ریـزش مـو بـا آویـشـن لازم اسـت 4 مـثـقـال آویـشـن اهـلى را بـا 4 مـثـقـال آویـشـن شـیـرازى ، 4 مـثـقـال بـرگ گـلپـر نساییده مخلوط كرده ، در مقدارى آب بجوشانید سپس آب آنرا صاف نموده و دو عدد تخم مرغ كامل را با آنها افزوده خوب بهم زده و سر را با آن بشویید .
طـرز تـهـیـه سر شوى گیاهى آویشن : 20 گرم پودر آویشن را با 20 گرم پودر سدر، 20 گـرم پـودر قـهوه خام ، 20 گرم برگ مورد و 5 گرم حنا مخلوط كرده با كمى آب یا تـخـم مـرغ كـامـل خـمـیـر نـمـوده و به مدت 15 دقیقه به سر بگذارید و بعد با آب ولرم بشویید .
روغـن آویـشـن : مالیدن روزانه دو مرتبه روغن آویشن به سر پس از شستن آن با صابون گـیاهى علاوه بر قطع ریزش مو در صورت مصرف مداوم موجب روییدن موهاى ریخته شده مى گردد.
17 - خواص طبى و مصارف دارویى روغن آویشن
غن آویشن (بویژه آویشن شیرازى ) به عضو، سرعت گردش خون را در آن ناحیه زیاد كرده و بـه هـمـیـن دلیـل در درمـان بـیـمـارى فـلج عـضـلانـى و بـى حـسـى اعضاء، پیچیدگى و گـرفـتـگـى عـضـلات ، درمـان رگ بـه رگ شـدن آنـهـا كـاربـرد دارد . هـمـچـنـیـن بـه دلیـل داشـتـن هـمـیـن خـاصـیـت مـالیـدن آن بـه قـضـیـت مـوجـب تـحـریـك آن گـردیـده و اعـمـال اعـضاء جنسى و تناسلى را در بدن تقویت مى كند . مالیدن آن به سر موجب تقویت پـیـاز مـو گـردیـده ، و از ریـزش مـوهـا جـلوگـیـرى مـى كـنـد . مـالش مـكرر و مداوم آن به مفاصل موجب تسكین درد آنها گردیده و در درمان نقرس و سیاتیك نیز بكار مى رود.
طرز تهیه روغن آویشن : 100 گرم برگ و گل آویـشـن خـشـك را 24 سـاعت در 5/1 لیتر آب بخیسانید . سپس بجوشانید بقدرى كه آب آن نـصـف شـود . بـعـد صـاف نـمـوده و آب آنـرا در 150 گـرم روغـن زیـتون یا كنجد بقدرى بجوشانید تا آب آن بخار شود و روغن بماند.
18 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى آویشن
تـند و تیز و طبیعت گرم این گیاه سبب شده كه علاوه بر خاصیت ضد عفونى كننده و هضم كـنـنـدگـى غـذاهـا بـه عـنـوان چـاشـنـى مـناسبى در خوش طعم نمودن غذاها و تقویت دستگاه گوارشى ، در تهیه بسیارى از فرآورده ها به كار مى رود. در زیر به چند نمونه از این فرآورده ها اشاره مى كنیم .
الف - شربت مركب آویشن
ایـن شـربـت ، خـلط آور و آرام بخش بوده و براى درمان عفونت سینه ، آسم (تنگى نفس ) و ضد عفونى كردن مجارى تنفسى بسیار مفید است .
تركیبات
10 گرم برگ آویشن خشك
10 گرم زوفاى خشك
5 گرم پوست خشخاش خشك
5 گرم عصاره خشك شیرین بیان
5 گرم دانه بادیان
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل
روش تهیه شربت
خـشـك شـیـریـن بـیـان و آب را داخـل كـاسـه اى ریـخـتـه ، حـرارت دهـیـد تـا در آب حـل شـود، سـپـس سـایـر مـواد را مـخـلوط كـرده ، داخل عصاره گرم شیرین بیان بریزید و بـگـذاریـد 10 دقـیـقـه دم بـكـشـد، بـعـد آنـرا صـاف كـرده بـا عـسـل مـخـلوط نـمـوده بـه آرامـى حـرارت دهـیـد و پـس از سـرد شـدن داخل بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و 6 بار در روز، هر بار یك قاشق چایخورى آنرا میل كنید.
َََ
ب - دم كرده و جوشانده آویشن
بـراى تـهـیـه دم كـرده آویـشن ، 25 گرم آویشن خشك را در 500 میلى لیتر آب جوش بریزید و به مدت 15 دقیقه صبر كنید تا دم بكشد . از این دم كرده ، 3 بار در روز، هر بار یك فنجان بنوشید.
جهت تهیه جوشانده آویشن 30 گرم آویشن خشك را در 750 میلى لیتر آب سرد ریخته و به مدت 20 تا 40 دقیقه آنقدر بجوشانید تا آب آن به حدود 500 میلى لیتر برسد و 3 بار در روز، هر بار یك فنجان آنرا میل كنید.
پ - چاى كیسه اى آویشن
شـن بـراى اسـتـفـاده در مـحـل كـار یا مسافرت بسیار مناسب است . براى تهیه آن یك یا دو قـاشـق چـاى خورى از برگ آویشن خشك را در یك پارچه چیت چهار گوش كوچك ، به ابعاد 10 * 10 سـانـتـیـمـتـر بـریـزیـد و تـكـه اى نـخ ، آن را بـه شـكـل یـك بـقچه ببندید . بعد از آن را داخل یك فنجان آب جوش تازه گذاشته و پس از 5 دقیقه دم كشیدن ، آنرا میل كنید.
ت - تنطور آویشن
تركیبات
200 گرم برگ خشك یا 60 گرم برگ آویشن تازه
250 میلى لیتر الكل
750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور
شـن را در یـك ظـرف شـیـشـه اى بـزرگ دهـانـه گـشـاد قـرار دهـیـد، سـپـس مـخـلوط آب و الكل را روى آن بریزید . درب ظرف شیشه اى را محكم ببندید و به مدت دو هفته ظرف در یـك جـاى خـشـك قـرار دهـیـد . بـعـد یـك كـیـسـه پـارچـه اى را داخـل دسـتـگـاه پرس قرار دهید و مخلوط را درون آن بریزید . مخلوط را پرس ‍ كرده و به داخـل پـارچ صـاف كـنـیـد. مـحـلول صـاف شـده را داخـل دستگاه بطرى شیشه اى تیره رنگ بریزید و 3 بار در روز، هر بار یك قاشق چایخورى تنطور را با مقدارى كمى آب گرم رقـیـق كـرده ، مـصـرف كـنـیـد . ایـن تـنـطـور تـا 2 سـال در بـطـرى شـیـشـه اى استریل تیره رنگ قابل نگهدارى است .
ث - كپسول آویشن
دارى بـرگ و گـل آویـشـن خـشـك را نـرم سـایـیده و درون ظرف كوچكى بریزید . دو نیمه كـپـسـول ژلاتینى یا گیاهى را جدا كرده و داخل آنرا با پودر آویشن پر كرده و دو نیمه را بـخـوبـى فـشـار داده تـا كـامـلا بـسـتـه شـود. ظـرفـیـت هـر كـپـسـول بـراى حـدود 200 تـا 250 مـیـلى گـرم پـودر اسـت . از ایـن كپسول 3 بار در روز، هر بار 2 تا 3 كپسول مصرف كنید.
ج - كمپرس دم كرده یا جوشانده آویشن
یـشـن ، 500 مـیـلى لیـتر دم كرده یا جوشانده معمولى یا 50 میلى لیتر تنطور رقیق شده آویشن در 500 میلى لیتر آب داغ یا سرد را درون قابلمه اى كوچك بریزید . سپس پارچه اى تـمـیـز و نـرم را در آن خـیـس كـرده و خـوب بـفـشـارید تا مایع اضافى آن خارج شود، پـارچـه كمپرس را روى ناحیه صدمه دیده یا محل مورد نظر قرار دهید . هنگامى كه كمپرس سـرد یا خشك شد مجددا با استفاده از محلول ، كمپرس را تكرار كنید . از این كمپرس براى تسكین سردردهاى عصبى و رفع نارسایى كبد استفاده مى شود.
َََ
ح - ضماد ساده یا تركیبى آویشن
مشت گیاه را بجوشانید . هنگامى كه دماى آن قابل تحمل شد، آن را بفشارید تا هر گونه مایع از آن خارج شود، سپس آن را روى سطح آسیب دیـده یـا مـحـل مـورد نـظر پهن كنید . قبل از گذاشتن ضماد، مقدارى روغن گیاهى (زیتون یا بادام شیرین ) روى پوست بمالید تا از چسبیدن گیاه به پوست جلوگیرى شود. براى ثـابـت نگه داشتن ضماد در محل مورد نظر از گاز یا نوار كتانى استفاده كنید، هر 2 تا 4 سـاعـت یـك بـار از ضـمـاد اسـتـفـاده كـرده و رد صورت نیاز، مى توانید دفعات استفاده را بیشتر كنید.
خ - روغن استخراج گرم آویشن
تركیبات
250 گـرم بـرگ آویـشـن خـشك ، 500 میلى لیتر روغن زیتون ( یا آفتابگردان و یا روغن بادام شیرین )
روش تهیه روغن
ویشن خشك را در یك قابلمه كوچه به روش بن مارى (حرارت غیر مستقیم ) به مدت 3 ساعت بـه آرامى حرارت دهید. سپس مخلوط را در یك كیسه پارچه اى از جنس چیت ریخته و در آن را بـبـنـدیـد . بـعـد آنرا داخل یك دستگاه پرس كوچك قرار داده و فشار پرس را به تدریج زیـاد كـنـیـد تـا روغـن از پـارچـه خـارج شـود . روغـن حـاصـل را داخـل بـطـرى شـیـشـه اى تـیـره رنـگ ریـخـتـه و از آن بـراى اسـتـعـمـال خارجى در كرم ها،پمادها و به صورت روغن هاى ماساژ براى رفع گرفتگى هاى عضلانى استفاده كنید.
د - روغن استخراج سرد آویشن
تركیبات
2 پـیـمـانـه بـرگ آویـشـن تازه یا 1 پیمانه برگ آویشن خشك ، یك لیتر روغن گردو یا روغن گلرنگ
روش تهیه روغن
پـر كـرده و سـپـس روى آن ، آنـقـدر روغـن بریزید تا روى گیاه را بپوشاند در ظرف را بسته و به مدت 2 تا 3 هفته آن را پشت پنجره آفتابگیر یا در گلخانه ، قرار دهید . بعد از 2 تا 3 هفته ، یك كیسه صافى را داخل پارچ قرار دهید و بوسیله كش به بالاى پارچ ثـابـت كنید. مخلوط روغن و گیاه را در كیسه صافى بریزید . كیسه را با دست بفشارید تـا روغـن آن خـارج شـود روغـن حـاصـل را درون بـطـرى شـیـشـه اى استریل تیره رنگ بریزید و از آن براى ماساژ و یا به عنوان ماده اصلى تهیه كرم و یا پماد استفاده كنید.
ذ - اسانس آویشن
روش تهیه اسانس
از جـمـع آورى داخـل دسـتـگـاه تـقـطـیـر ریـخـتـه و بـه جـاى خـیـس كـردن آن بـا آب ، آنـرا داخـل سبدهاى مخصوص بریزید و سپس بخار را با فشار از میان گیاه عبور داده و اسانس را بـه ایـن وسـیـله هـمـراه بـا بخار آب در قسمت سرد كننده جمع آورى كنید . از این اسانس بـراى درمـان گـریـپ ، خـشـكـى بـیـنـى و گـرفـتگى هاى مجارى تنفسى و همچنین اختلالات گوارشى استفاده مى شود.
َََ
ر - روغن ماساژ آویشن
تركیبات
1 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى آویشن
2 قاشق غذاخورى روغن زیتون یا بادام شیرین
روش تهیه روغن
بادام شیرین و اسانس را درون یك بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و خوب تكان دهید تا مخلوط شوند، سپس هر بار نیم تا یك قاشق چایخورى از مخلوط را روى دستها بریزید و بـدن را بـه آرامـى بـا آن مـاسـاژ دهـیـد . ( از تـمـاس مـسـتـقـیـم روغـن مـاسـاژ بـا پـوسـت محل مورد نظر خوددارى كنید) .
َََ
ز - پماد طبى آویشن
تركیبات
500 گرم پارافین نرم یا موم
60 گرم برگ آویشن خشك یا 150 گرم برگ آویشن تازه
روش تهیه پماد
بلورى ریخته و به روش بن مارى ( حرارت غیر مستقیم ) ذوب كنید . برگ آویشن را به آن اضافه كرده ، دو ساعت حرارت دهید تا عصاره آویشن در اثر حرارت خارج شود . سپس یك كـیـسـه ژله را داخـل پـارچ قـرار دهـید و بالاى آن را به وسیله نخ یا باند كشى محكم به دهـانـه پـارچ وصـل كـنـیـد . اكـنـون مـخـلوط فـوق را داخـل آن بـریـزیـد . بـعد پارچه را فشار داده تا مخلوط صاف شود. مخلوط صاف شده را هـنـگامى كه هنوز داغ است . فورا داخل ظرف بریزید و 2 تا 3 بار در روز، هر بار كمى از آنرا روى سطح صدمه دیده بمالید.
س - كرم دارویى آویشن
تركیبات
100 میلى لیتر روغن استخراج گرم آویشن
50 میلى لیتر تنطور آویشن
25 گرم موم زنبور عسل
25 گرم لانولین
روش تهیه كرم
لیـن را بـدون آب بـه روش بـن مـارى ذوب كنید و روغن استخراج گرم و تنطور آویشن را بـه آن اضـافـه كـنـیـد . سـپـس آن را صـاف كـرده ، بـه هـم بـزنـید، هنگامى كه كرم به حـال سفت شدن است با استفاده از كاردك آن را درون ظرف مخصوص نگهدارى كرم پر كنید و 2 تا 3 بار در روز، هر بار كمى از آنرا به ناحیه مورد نظر بمالید.
ش - لوسیون و امولسیون آویشن
روش تهیه لوسیون
2 قـاشـق غـذاخـورى عرق آویشن را با 2 قاشق غذاخورى گلاب و 1 قاشق غذاخورى تنطور آویشن درون یك بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و تكان دهید تا خوب مخلوط شوند و هر بار كمى از آنرا به آرامى به محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید .
روش تهیه امولسیون
یك قاشق چایخورى روغن آویشن را با یك قاشق چایخورى تنطور آویشن مخلوط كرده ، خوب بـه هـم بـزنـیـد تـا مـخـلوط شـونـد و هـر بـار كـمـى از آنـرا بـه محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید.
ص - بخور ضد میگرن آویشن
تركیبات
750 میلى لیتر آب
500 میلى لیتر دم كرده برگ آویشن یا 2 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى آویشن
روش تهیه بخور
ته و آنرا به جوش آورید، سپس آنرا درون یك تشت یا قابلمه پهن ریخته و اسانس یا دم كـرده را به آن اضافه كنید . سر را روى تشت یا قابلمه بگیرید و حوله اى خشك را به گـونـه اى روى سر بیندازید كه بخار را در خود نگه دارد، سپس به مدت 15 دقیقه به صورت مداوم و یكنواخت تنفس ‍ كنید. این عمل را یك تا دو بار در روز، هر بار به مدت 10 دقیقه تكرار كنید و تا بهبودى كامل ادامه دهید.
ض - بخور ضد عفونى كننده دستگاه تنفسى آویشن
تركیبات
500 میلى متر دم كرده آویشن ، تخم گشنیز، اسطوخودوس و برگ اوكالیپتوس (هر كدام 6 گـرم در 500 میلى لیتر آب و به مدت 15 دقیقه ) یا 2 قاشق چایخورى از مخلوط اسانس روغنى معطر گیاهان فوق
روش تهیه بخور
روش تهیه این بخور شبیه روش تهیه بخور ضد میگرن ( بند قبلى (ض ) ) مى باشد .
ط - حمام دارویى آویشن
از حمام دارویى آویشن مى توانید براى تسكین درد عضلات ، رفع گرفتگى هاى عضلانى و باز شدن مجارى تنفسى استفاده كنید.
روش تهیه حمام دارویى
3 تـا 5 قـطـره اسـانـس مـعـطـر روغـنـى آویشن را در آب گرم وان حمام بریزید . خوب هم بـزنـیـد تـا ذرات روغن كاملا در آب وان پخش شوند . سپس به مدت 30 الى 45 دقیقه در آب وان دراز كشیده و بدن را با آن ماساژ دهید.
َََ
ظ - پاشویه طبى آویشن
از پـاشویه طبى آویشن براى كاهش درد پاها، رفع بى حسى آنها و افزایش جریان خون در آن نقطه استفاده مى كنند.
روش تهیه پاشویه
یك مشت از برگها و گل آویشن با یك قاشق غذاخورى از پودر آن در یك تشت پر از آب داغ بریزید، خوب هم بزنید و پاها را به مدت چند دقیقه در آن قرار داده و خوب ماساژ دهید .
ع - غرغره یا دهان شویه آویشن
تركیبات
یـك فـنـجـان آب دم كـرده یـا جـوشـانـده غـلیظ آویشن یا یك قاشق چایخورى تنطور آویشن حل شده در یك فنجان آب گرم
روش تهیه غرغره یا دهان شویه
روزى 2 بـار، هـر بـار یـك فـنـجـان آب دم كـرده یـا جـوشـانـده یـا مـحـلول تـنـطـور و آب گـرم را در دهـان ریـخـتـه ، چـنـدیـن مـرتـبـه بوسیله زبان آنرا در داخـل دهـان بـه گـردش در آوریـد و سـپـس دهـان را بـه طـرف بـالا نگه داشته و هوا را از داخل ریه ها و حلق به طرف بیرون هدایت كنید.
غ - شربت ضد بیخوابى و مقوى اعصاب آویشن
تركیبات
15 گرم برگ آویشن خشك
10 گرم گل اسطو خودوس خشك
5 گرم برگ سیسنبر خشك
5 گرم بهار نارنج خشك
5 گرم ریشه سنبل الطیب خشك
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل طبیعى ( در صورت نبود از شكر تصفیه نشده استفاده كنید)
روش تهیه شربت
طرز تهیه این شربت شبیه طرز تهیه شربت مركب آویشن (صفحه 32 ) است .
ف - محلول غرغره ضد اوریون آویشن
تركیبات
15 گرم برگ آویشن خشك
15 گرم مریم گلى خشك
500 میلى لیتر آب
روش تهیه محلول غرغره
گـیـاهـان خشك را در قورى ریخته ، آب تازه جوشیده روى آن بریزید . سپس به مدت 15 دقـیقه دم كرده ، بعد آنرا صاف كنید . این محلول در ظرف در بسته و در جاى خنك ، تا 48 ساعت قابل نگهدارى است .
میزان مصرف :
یـك تـا دو ساعت یك بار، 5/ 2 قاشق غذا خورى از دم كرده فوق را در 5/2 قاشق غذاخورى آب داغ رقیق كرده و به صورت غرغره استفاده كنید.
َََ
ق - عرق آویشن
براى دل بهم خوردگى و دل درد بسیار مفید است و از مخلوط آن با عرق گاو زبان و بید مـشك براى تقویت قلب و اعصاب استفاده مى شود . خوردن عرق آویشن خلط آور بوده و به عـنوان یك آنتى بیوتیك قوى مجارى تنفسى را ضد عفونى مى كند. چكاندن چند قطره عرق بـه آویـشن در بینى گرفتگى بینى را برطرف مى سازد و در دهان سینوزیت و زكام نیز مـؤ ثر است .غرغره عرق آویشن در درمان درد گلو و حلق را تسكین داده و آنها را ضد عفونى مى كند.
ك - قرص آویشن
تركیبات
15 گرم برگ آویشن خشك
10 گرم گل نیلوفر
5 گرم گل و تخم ختمى
5/2 گرم ریشه شیرین بیان
30 گرم پودر كتیراى گل
15 گرم پودر ثعلب سفید
500 میلى لیتر آب
3 قاشق چایخورى عسل
روش تهیه قرص
ریـشـه شـیـریـن بـیـان را در 500 مـیـلى لیـتـر آب ریخته آنقدر حرارت دهید تا به نصف بـرسـد، سـپـس عـسل را به آن اضافه كنید . خوب بهم بزنید، دوباره كمى حرارت دهید، بـعـد آنـرا صـاف كـرده ، درون كـاسـه اى بـریزید . پودر ثعلب و كتیرا را نیز به آن بـیـافـزایـیـد و پـس از خـمـیـر شـدن ، خـمـیـر حـاصـل را بـه شكل قرصهاى كوچكى در آورید و 3 بار در روز، هر بار 2 قرص آنرا در دهان گذاشته و بمكید . این قرص ضد سرفه بوده و عفونت ریه را به خوبى دفع مى كند.
گ - تونیك تقویت كننده دستگاه گوارشى آویشن
تركیبات
20 گرم برگ آویشن خشك
10 گرم زنیان
10 تخم كرفس
5 گرم زنجبیل
5 گرم جوز هندى
250 گرم عسل
روش تهیه تونیك
ز عـسـل ) را مـخـلوط كـرده ، نـرم سـایـیده و درون كاسه اى بزرگ بریزید . در این هنگام عـسـل را نـیـز بـه آن اضـافـه كـنـیـد، خـوب بـه هـم بـزنـیـد تـا بـه شـكـل خمیر در آید و عسل جذب پودر شود. 3 بار در روز، هر بار یك قاشق چایخورى آنرا 2 ساعت بعد از غذا میل كنید. این تونیك علاوه بر تقویت دستگاه گوارشى بخصوص معده ، در برطرف نمودن سردى و رطوبت آن نیز مؤ ثر است .
َََ
19 - فرآورده هاى غذایى آویشن
الف - سالاد مقوى معده آویشن
مواد لازم
2 عدد پیاز رازیانه (حلقه شده )
نصف پیمانه كاهو (خرد شده )
یك قاشق چاى خورى آبلیمو
2 قاشق غذاخورى روغن زیتون
یك چهارم پیمانه آویشن تازه (خرد شده )
3 قاشق غذاخورى ریحان ( خرد شده )
نصف قاشق چایخورى پودر زنیان
نمك و فلفل مقدارى
روش تهیه سالاد
آبـلیـمو، روغن زیتون ، پودر زنیان ، نمك و فلفل را درون كاسه اى كوچك ریخته و خوب به هم بزنید . آویشن ، كاهو، پیاز رازیانه و ریحان را درون كاسه اى بزرگ بریزید، سس آماده را روى آن ریخته و پس از هم زدن بلافاصله صرف كنید .
ب - شربت ساده آویشن
تركیبات
30 گرم آویشن خشك
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل
روش تهیه شربت
تـه ، بـجـوشـانـید (به مدت 20 دقیقه تا 40 دقیقه ) تا به حدود 500 میلى لیتر كاهش یـابـد . سـپـس آنـرا درون یـك پـارچ صـاف كـرده و داخـل قـابـلمـه اى كـوچـك بـریـزیـد . در ایـن هـنـگـام عـسـل را اضـافـه كـرده و مـرتـب هـم بـزنـیـد تـا كـامـلا حـل شـود . قـابـلمـه را روى حـرارت قـرار داده و بـه آرامـى بـجـوشانید تا به غلظت لازم بـرسـد. سـپس آنرا پس از سرد شدن درون بطرى شیشه اى تیره رنگ بریزید و 3 بار در روز، هـر بـار یـك تـا دو قـاشـق چـایـخـورى آنـرا میل كنید . این شربت تقریبا كلیه خواص آویشن را دارا بوده و براى تقویت معده نیز مفید و موثر است .
پ - شیرینى با طعم آویشن
تركیبات
500 گرم آرد
250 گرم روغن
250 گرم پودر قند
100 گرم مغز گردو
1 قاشق سوپخورى پودر كاكائو
روش تهیه شیرینى
ابـتـدا روغـن را داغ كـرده ، سپس آرد را كاملا در آن تفت دهید، بعد پودر قند، پودر آویشن و كـاكـائو را بـه آن اضـافـه كرده ، خوب مخلوط كنید . بعد گردو را نیز اضافه نموده ، مخلوط نمایید و در پایان مواد را در ظرف مورد نظر ریخته و بعد از سرد شدن برش دهید و میل كنید.
َََ
ت - نوشیدن شیر با آویشن (براى 1 نفر )
مواد لازم
چند برگ و شاخه كوچك آویشن تازه
2 قاشق چایخورى شكر
كمى یخ (خرد شده )
200 گرم شیر
روش تهیه نوشیدنى
لیـوان را تا نیمه از یخ خرد شده پر كنید . شیر و شكر را مخلوط كرده و لیوان را از آن پر كنید . برگها و شاخه آویشن را روى شیر قرار داده و پس از اینكه عطر و بوى آویشن جـذب شـیـر شـد، آنـرا بـرداشـتـه و نـوشـیـدنـى آمـاده را میل كنید.
ث - چاى لیمو با آویشن (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 لیتر چاى سیاه آماده یا چاى آویشن آماده
4 حلقه نازك لیمو و كمى شكر
روش تهیه چاى
ه و در 4 فنجان بریزید. در هر فنجان یك حلقه لیمو روى چاى قرار دهید و به اندازه اى كه مایلید به چاى شكر اضافه كنید .( در صورت استفاده از چاى سیاه ، چند برگ تازه آویـشـن را داخـل فـنـجان یا روى چاى قرار دهید و بعد از چند دقیقه آنرا برداشته و چاى را میل نمایید ) .طبقه بندی: گیاهان و خواص دارویی آنها،
برچسب ها: همه چیز درباره آویشن،
[ یکشنبه 1390/03/29 ] [ 05:50 ب.ظ ] [ مجنون ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خداوند یکتای پاک / خداوند خالق ، خداوند خاک
سلام به همه اونایی که منت گذاشتن قدم رو چشم ما گذاشتن!

.

.

ارتباط آنلاین کلید آموزش
بک لینک طراحی سایت