تبلیغات
فانوسقه

فانوسقه
من بنده آن کسم که شوقی دارد/بر گردن خود ز عشق طوقی دارد 
نویسندگان
بادرنجبویه
یـا، مـعـطـر، بـه طـول 30 تـا 100 سـانـتـیـمـتـر كـه هـر سال بزرگتر مى شود . ساقه آن چهار گوش و كركدار است و در ابتدا انشعابات جزیى دارد ولى در مـنـطـقـه گـلدار بـسـیـار مـنـشـعـب مـى شـود . بـرگـهـاى مـتـقـابـل ، بـیـضـوى یـا مـثـلثـى بـه طـول 3 تـا 5 سـانـتـیـمـتـر داشـتـه كـه طـول آنـهـا بـیـن 8 /0 تا 5/1 سانتیمتر متغیر است . برگهاى این گیاه حاشیه دندانه دار داشـتـه و گـلهـایـى سـفـیـد رنـگ دارد، قـسـمـت مورد استفاده آن برگهاى خشك شده آن است . بادرنجبویه در ایران در اطراف تهران ، نواحى شمالى و شرقى ایران و آذربایجان مى روید. این گیاه داراى طبیعتى گرم است .
َََََ
بـرداشـت بـادرنـجـبـویـه : گـلهـاى كـوچـك سـفـیـد یـا قـرمـز مـیـل به بنفش رنگ این گیاه كه در فاصله ماههاى خرداد تا تیر شروع به شكفتن مى كنند از تـیـر تـا شـهـریـور چـیـده و بـرداشـت مـى شـونـد . دانـه هـاى بـادرنـجـبـویـه را در اول بهار ابتدا در محفظه اى مى كارند و بعد از 2 ماه آنرا نشا مى كنند.اسامى گوناگون بادرنجویه
عـراب هـمـانـنـد تـرنجبین آنرا معرب كرده و به آن بادرنجبویه مى گویند . مفرح القلب لقبى است كه دسته اى از تازیان به آن داده اند . فرنگیها به یك نوع آن ملیس ملداوى و بـه نـوع دیـگـر ایـن گـیـاه مـلیس طبى مى گویند . در برخى از شهرهاى ایران به نوع كوچك این گیاه كه معمولا با غذا مى خورند ترنجان مى گویند. حشیشه السفور، بادرنج بـویـه ، بـادرنـجـو، بـادرنـگ بـوى ، بـارن بـو، بارنگ بو، وارنگبه بو، پلنگ مشك ، قـرنـفـل بـسـتـانـى ، حـبـق اتـرجـى ، اجـرق تـرنـجـانـى و وارنـگ بو اسامى دیگر اسامى بادرنجبویه است .
بـادرنـجـبـویـه در زبان لاتین به officinalis melissa، در زبان انگلیسى به leaf _ balm و در زبانهاى فرانسه و آلمانى به melisseشهرت دارد .
جـویـه در زبـان دانـمـاركـى بـه melisse citron، در زبـان هلندى به bijenkruid، در زبـان اسـتـونـى به meliss sidrum، در زبان فنلاندى به melissa sitruuuna، در زبـان مـجـارسـتـان بـه mezfu، در زبـان ایـسـلنـدى بـه melissa sitronu، در زبـان ایـتـالیـایى به melissa، در زبان نروژ به sitronmelisse ، در زبان لهستانى به limonnaya melissa، در زبان اسپانیا به maior balasamita، در زبان سوئدى به meliss citron، در زبان تركى به melisa شهرت دارد .
مشخصات كلى بارنجبویه
یـا، مـعـطـر، بـه طـول 30 تـا 100 سـانـتـیـمـتـر كـه هـر سال بزرگتر مى شود . ساقه آن چهار گوش و كركدار است و در ابتدا انشعابات جزیى دارد ولى در مـنـطـقـه گـلدار بـسـیـار مـنـشـعـب مـى شـود . بـرگـهـاى مـتـقـابـل ، بـیـضـوى یـا مـثـلثـى بـه طـول 3 تـا 5 سـانـتـیـمـتـر داشـتـه كـه طـول آنـهـا بـیـن 8 /0 تا 5/1 سانتیمتر متغیر است . برگهاى این گیاه حاشیه دندانه دار داشـتـه و گـلهـایـى سـفـیـد رنـگ دارد، قـسـمـت مورد استفاده آن برگهاى خشك شده آن است . بادرنجبویه در ایران در اطراف تهران ، نواحى شمالى و شرقى ایران و آذربایجان مى روید. این گیاه داراى طبیعتى گرم است .
َََََ
بـرداشـت بـادرنـجـبـویـه : گـلهـاى كـوچـك سـفـیـد یـا قـرمـز مـیـل به بنفش رنگ این گیاه كه در فاصله ماههاى خرداد تا تیر شروع به شكفتن مى كنند از تـیـر تـا شـهـریـور چـیـده و بـرداشـت مـى شـونـد . دانـه هـاى بـادرنـجـبـویـه را در اول بهار ابتدا در محفظه اى مى كارند و بعد از 2 ماه آنرا نشا مى كنند.
تركیبات شیمیایى بادرنجبویه
از تجزیه شیمیایى بادرنجبویه با ملیس مواد زیر را به دست آورده اند .
1 - كامفر محرك مغز، مقوى و ضد عفونى كننده است .
2 - قندهاى مختلف ، مواد پكتینى ، تانن و یك ماده تلخ
3 - اسانس ملیس كه خود شامل سیتران ، ستیرونل لال ، ژرانیول و لینالول مى باشد.
نسخه هاى شفابخش بادرنجبویه
1 - درمان سردرد با بادرنجبویه
دن روزانـه دو اسـتكان از آب جوشانده 15 گرم بادرنجبویه در یك لیتر آب كه با كمى عسل یا نبات شیرین شده باشد موجب تسكین سر درد مى گردد . همچنین استفاده از جوشانده مـركـب بـادرنـجـبـویـه و حـمـام دارویـى محلول مركب آن در درمان سردرد بویژه سردردهاى سوداوى بسیار مفید است .
نـده مـركـب بـادرنجبویه (خوراكى ): جهت تهیه این جوشانده 15 گرم بادرنجبویه را با 10 گـرم سـفـایـج ، 10 گـرم اسـطـوخـودوس و 10 گـرم گـل گـاوزبـان مـخـلوط كـرده ، جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا بـا 25 گرم ترنجبین حـل شـده در یـك لیـوان آب مـخـلوط نـموده و بمدت دو هفته متوالى در دو وعده صبح و عصر میل كنید.
طـرز تـهـیـه مـحـلول مـركـب بـادرنـجـبـویـه (اسـتـعـمـال خـارجـى ): 3 مـثـقـال بـادرنـجـبـویـه را بـا 3 مـثـقـال گـل بـنـفـشـه ، 3 مثقال گل نیلوفر، 3 مثقال گل بابونه و 3 مثقال میخك مخلوط كرده ، جوشانده و در حمام سر و پیشانى را با آب صاف شده آن شستشو دهید.
2 - درمان اختلالات قاعدگى در زنان با بادرنجبویه
بـعـنـوان دارویـى مـفید جهت معالجه دل درد و عادت ماهانه دردناك در زنان مصرف مى شود . جـهـت تـهـیـه ایـن دم كـرده 30 گـرم بـادرنـجبویه خشك را در یك لیتر آب جوش دم كرده و روزانه 2 تا 4 عدد فنجان آنرا میل كنید. همچنین خانمها مى توانند از حمام دارویى جوشانده 35 گـرم گـیـاه در یـك لیتر آب استفاده كنند . (بصورت نشستن در آب جوشانده گیاه به مدت 10 الى 15 دقیقه )
َََ
3 - درمان بى خوابى و اختلالات عصبى با بادرنجبویه
دلیل داشتن كامفر در تركیبات دارویى اش گیاهى مقوى قلب و اعصاب و محرك مغز بوده و بـه جـهـت داشـتن خاصیت آرام بخشى در درمان بیشتر بیماریهاى عصبى و روانى مصرف آن تـوصـیـه مـى شـود. از این گیاه به اشكال مختلف از جمله حمام دارویى ، جوشانده گیاه ، شربت و عرق جهت درمان امراض ‍ مذكور استفاده مى شود.
الف - حمام دارویى محلول مركب بادرنجبویه
در حـمـام از آب جـوشـیـده 10 گـرم بادرنجبویه ، 10 گرم برگ گشنیز و 10 گرم مغز ناخنك بر سر و بدن بمالید و اثر آن را در رفع بى خوابى در مزاجهاى گرم ببینید .
ب - عرق بادرنجبویه :
اسـتـفـاده از ایـن عـرق در مـوارد اختلالات هاضمه ، كم خونى (آنمى ضعف حافظه و حساسیت زیـاد بـكـار مـى رود. عـرق بـادرنـجـبـویـه هـم بـصـورت اسـتـعـمـال خـارجـى (كـمـپـرس و لوسـیـون ) هـم بـصـورت استعمال داخلى (خوراكى ) كاربرد دارد .
خـوراكـى عـرق بـادرنـجـبـویه : مصرف این عرق براى بزرگسالان و كودكان متفاوت مى باشد . براى بزرگسالان روزانه دو وعده ، هر وعده یك قاشق چایخورى عرق را با كمى آب مـعـمـولى ، شیر یا عسل مخلوط كرده و میل مى كنند و براى كودكان خوردن روزانه فقط یك قاشق مرباخورى (15 قطره ) عرق با كمى قند در یك وعده كافى است .
پ - محلول خوراكى بادرنجبویه مركب :
اسـتـفـاده از این محلول جهت درمان سردرد و بیماریهاى عصبى كه به علت سردى و رطوبت معده باشد توصیه و تجویز مى شود.
طرز تهیه محلول خوراكى بادرنجبویه مركب
جـبـویـه خـشـك را بـا 2 مـثـقـال جـوز بـویـا یـا هـنـدى ، 2 مـثـقـال گـشـنـیـز (تـخـم یـا بـرگ آن )، 4 مـثـقـال مـیـخـك و 2 مـثـقال دارچین مخلوط كرده در یك لیتر سركه یا آب مقطر ریخته بمدت یك هفته گذاشته ، سـپـس آن را صـاف نموده و در ظرف شیشه اى كدر بریزید و هر بار یك قاشق چایخورى آن را میل كنید
َََ
طرز تهیه نوع دیگر محلول خوراكى بادرنجبویه مركب
ا بـا 5 مـثـقـال پـوسـت لیـمـو تـرش و 2 مـثـقـال سـنـبل ختائى مخلوط كرده بمدت 12 روز در محل سایه اى در آب مقطر یا سركه بخیسانید بـعـد از صـاف نـمـودن آنـهـا 10 مـثـقـال گـشـنـیـز، 2 مـثـقـال جـوز بـویا و 3 مثقال میخك را به آن اضافه كرده ، بعد از دو شبانه روز گذاشتن مـجـددا صـاف كـرده و مـایـع را در ظـرف كـدر نگهدارى نموده و هر بار كمى از آنرا بكار ببرید.
ت - شربت ساده و مركب بادرنجبویه :
خوردن روزانه یك لیوان از محلول دو قاشق مرباخورى شربت ساده بادرنجبویه در 100 گـرم آب ، عـلاوه بـر رفع بى خوابى به عنوان دارویى مقوى قلب و اعصاب مصرف آن به كلیه افراد در همه سنین توصیه مى شود .
طرز تهیه شربت ساده بادرنجبویه
رم بادرنجبویه خشك را نیم كوب كرده و بمدت 12 ساعت در 600 گرم آب دم كرده ، سپس آن را پـالانـده و آب صـاف شـده آنـرا بـا مـحلول آب و شكر ( 600 گرم آب و 400 گرم شكر )، كه قبلا تهیه نموده اید مخلوط كرده ، بقدرى حرارت دهید تا شربت نیمه غلیظى بدست آید، شربت را صاف كرده و در بطرى بریزید .
طرز تهیه نوع دیگر شربت ساده بادرنجبویه
نـیـم لیـتـر عـصاره گیاه بادرنجبویه را گرفته و با یك كیلو شكر مخلوط كرده هر بار كـمـى از آن را در یـك لیـوان آب حـل كـرده و مـیـل كـنـیـد . همچنین جهت اثر بخشى بیشتر مى توانید از شربت مركب بادرنجبویه بهره بگیرید.
طرز تهیه شربت مركب بادرنجبویه
نـجـبـویـه را بـا 15 گـرم تـخـم كـاسـنـى ، 15 گـرم تخم فرنجمشك ، 15 گرم برگ گـاوزبـان ، 15 گـرم ریـشه شیرین بیان ، 15 گرم ریشه بنفشه طبى ، 40 گرم پر سـیـاوشـان ، 40 گـرم بسفایج و 40 گرم گیاه افتمون مخلوط كرده ، همگى را در مقدارى گـلاب ، عـرق بـیـدمـشـك و آب بخیسانید، سپس 800 گرم شكر را نیز اضافه نموده به قـدرى حـرارت دهـیـد تـا بـقـوام آیـد . از ایـن شـربـت هـر وعـده 35 گـرم میل شود.
4 - درمان گزیدگى حشرات با بادرنجبویه
استفاده از كمپرس جوشانده برگهاى بادرنجبویه تاءثیر زیادى در درمان گزیدگى و رفع سوزش و درد ناشى از گزش حشرات بویژه زنبور دارد .
یـه : یـك مـشـت بـرگ بـادرنـجـبـویـه تـر و تـازه را بـكـوبـیـد و له كـنید سپس آنرا به مـحـل گـزیـدگـى گـذاشـتـه و بـا پـارچـه نـخـى بـبـنـدیـد (بـمـدت حـداقـل دو سـاعـت )، یـا مـى تـوانـیـد 25 گرم برگ خشك بادرنجبویه را در نیم لیتر آب بـقـدرى حـرارت دهـیـد تـا پـخـتـه شـود سـپـس آن را صـاف نـمـوده و تـفـاله آنـرا بـر محل گزیدگى ضماد كنید.
َََ
5 - درمان دل پیچش شكم و معده با بادرنجبویه
اسانس بادرنجبویه كه در بازار تجارى با عنوان اسانس ملیس یا ملیسا شناخته مى شود داروى مـفـیدى جهت درمان سنكوب و دل پیچش معده مى باشد . براى اینكار 10 تا 20 قطره آنرا روى یك حبه قند بریزید و میل كنید.
6 - كم كردن فشار خون با بادرنجبویه
خـوردن روزانـه یـك اسـتـكـان از عـرق بـادرنـجـبـویـه یـا مـحـلول یـك تـا دو گـرم اسـانس آن در یك لیوان آب براى افرادى كه از فشار خون بالا رنج مى برند مفید و مؤ ثر است .
7 - درمان كم خونى با بادرنجبویه
مصرف 20 تا 50 گرم از دم كرده گل و برگهاى بادرنجبویه در یك لیتر آب یا خوردن روزانـه یـك قـاشـق مـربـاخـورى از مـخـلوط 20 گـرم پـودر گـل یـا بـرگ بـادرنـجـبـویـه كه با كمى عسل خمیر شده باشد به كلیه افراد كم خون بویژه دختران جوان توصیه مى شود.
8 - درمان بیماریهاى تنفسى با بادرنجبویه
گل و برگ بادرنجبویه بعنوان دارویى مؤ ثر جهت درمان اكثر بیماریهاى دستگاه تنفسى از جـمـله آسـم (تـنـگـى نـفس ) و نزله ها و برونشیت هاى مزمن كاربرد دارویى دارد . همچنین چـكـانـدن هـر شب چند قطره روغن بادرنجبویه در بینى در برطرف نمودن گریپ و خشكى بینى مفید و موثر است .
َََ
9 - خواص طبى و مصارف درمانى روغن بادرنجبویه
غـن بـادرنـجـبـویـه بـه مـحـل گـزیدگى موجب رفع سوزش و درد ناشى از گزش و نیش حـشـرات و جـانـوران گـزنـده نـظـیـر مـار و عـقـرب مى گردد. مضمضه روغن بادرنجبویه خـوراكـى جـهـت رفـع بـدبـویـى بـیـنـى و دهـان مـفـیـد اسـت . مـالیـدن آن بـه مـفـاصـل مـوجـب تـسـكـیـن درد آنـهـا مـى شـود. مـالیـدن روغـن بـادرنـجـبـویـه بـه دلیـل داشـتـن خـاصـیـت تحلیل برندگى سودا تاءثیر زیادى در درمان خارشهاى سوداوى پـوسـت دارد و مـالیـدن و بـسـتـن آن بـه زیـر گـلو مـوجـب تحلیل ورم خنازیر مى گردد .
طرز تهیه روغن بادرنجبویه
طرز تهیه روغن بادرنجبویه شبیه طرز تهیه روغن آویشن (صفحه 30 ) است .
10 - خواص دارویى اسانس بادرنجبویه
چـكـانـدن اسـانـس بادرنجبویه در بینى موجب رفع گریپ گردیده و در درمان بیماریهاى مجارى تنفسى نظیر آسم ، سینوزیت و غیره بكار مى رود . مالیدن آن به سر و پیشانى و چكاندن آن در بینى موجب تسكین سردرد بویژه سردردهاى عصبى مى گردد.
مشخصات كلى اسانس بادرنجبویه
بر گرفتن مواد دیگر نظیر تانن ، كامفر، قند و مواد رزینى و پكتیكى از 1/0 تا 25/0 و گـاهـى تـا 75 /0 درصد اسانس تهیه مى كنند كه ماده موثر این گیاه به حساب مى آید . ایـن اسـانـس كـه بـه اسانس ملیس شهرت دارد مایعى است بیرنگ یا به رنگ زرد روشن و داراى بـوى بـسـیار مطبوع شبیه بوى لیموست . این بو مخصوصا اگر اسانس از برگ گـیـاه قـبـل از گـل دادن به دست آمده باشد محسوس تر است . این اسانس از نظر تركیبات شیمیایى مركب از لیترونل لال ، ژراینول و لیتالول مى باشد .
11 - رفع بدبویى دهان با بادرنجبویه
بـادرنـجـبـویـه یـا جـویـدن بـرگها و گل تازه بادرنجبویه به طور مداوم در چند نوبت مـتـوالى عـلاوه بـر رفـع بـدبـویـى دهـان مـوجب خوش بو شدن داخلى دهان نیز مى گردد .هـمـچـنـین نوشیدن یك لیوان عرق بادرنجبویه یا لیوان آبى كه چند قطره اسانس معطر بـادرنجبویه در آن حل كرده باشند مفید و موثر است .مضمضه بادرنجبویه پخته در دهان از فساد دندانها جلوگیرى مى كند.
َََ
12 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى بادرنجبویه
فـرآورده هـاى گیاهى ، دارویى و غذایى این گیاه متعددند . انواع چاى ها، سالاد، دم كرده ، تـنطور شیاف كپسول ، انواع روغنها، پماد، كرم ، لوسیون ، بخور، حمام دارویى و ... از جمله این فرآورده ها هستند كه در زیر به آنها اشاره مى كنیم .
الف - چاى روحیه بخش بادرنجبویه (تركیبى )
چاى زیر، یك دم كرده تقویتى براى سلامتى و شادابى روح است .
تركیبات
25 گرم بابونه خشك
50 گرم بهار نارنج
50 گرم گل گاوزبان
مقدارى آب
500 گرم برگ خشك سیسنبر
25 گرم برگ خشك بادرنجبویه
25 گرم گل اسطوخودوس خشك
روش تهیه چاى
گیاهان فوق را مخلوط كرده ، در یك شیشه دهانه گشاد و تیره رنگ نگهدارى كنید. هر بار یـك تـا دو قـاشـق چـاى خورى از آن را در یك فنجان دم كردن چاى یا قورى كوچك ریخته ، روى آن یـك فـنـجان آب تازه جوش بریزید، 5 تا 10 دقیقه دم كرده ، سپس صاف كنید و میل نمایید .
ب - چاى ساده بادرنجبویه
تركیبات
10 گرم برگ بادرنجبویه خشك
1 فنجان آب جوش تازه
روش تهیه چاى ساده
بـرگ بـادرنـجبویه را درون قورى كوچك لعابى كه قبلا با آب گرم ، درون آنرا گرم سـاخته اید، بریزید و آب جوش را نیز به آن اضافه كرده و پس از گذشت 10 دقیقه ، آنرا صاف كنید و میل نمایید .
پ - چاى كیسه اى بادرنجبویه
تركیبات
15 گرم برگ خشك بادرنجبویه
3 گرم پوست خشك دارچین
5 گرم هل سبز خشك
روش تهیه چاى
كرده و درون یك شیشه دهانه گشاد تیره رنگ بریزید . هر بار یك قاشق چایخورى آنرا در یـك پارچه چیت چهار گوش كوچك به ابعاد 10 * 10 سانتیمتر بریزید و با تكه اى نـخ ، آن را بـه شـكـل بـقـچـه كـوچـك بـبـنـدیـد . بـعـد آنـرا داخـل یـك فـنـجـان آب جـوش تـازه گـذاشـتـه و پـس از 5 دقـیـقـه دم كـشـیـدن ، آب آنـرا میل كنید.
َََ
ت - دم كرده ساده بادرنجبویه
تركیبات
25 گرم برگ بادرنجبویه خشك یا 50 گرم برگ تازه بادرنجبویه ، 500 میلى لیتر آب جوش
روش تهیه دم كرده
بـرگ بـادرنـجبویه را درون قورى لعابى ریخته و آب جوش را روى آن بریزید و به مـدت 15 دقـیقه صبر كنید تا دم بكشد. از این دم كرده ، 3 بار در روز، هر بار یك فنجان مـیـل كـنـیـد. ایـن دم كـرده دل بهم خوردگى هاى گوارشى و تشنجات عصبى را به خوبى درمان مى كند.
ث - تنطور بادرنجبویه
مـصـرف روزانـه یـك قـاشـق چـایـخـورى از تـنـطـور بـادرنـجـبـویـه بـه صـورت حـل شـده در یـك لیـوان آب گـرم بـر رفـع نـفـخ و ورم معده و روده ، موجب رفع اختلافات عصبى از جمله اضطراب و افسردگى مى گردد.
تركیبات
200 گرم برگ بادرنجبویه خشك یا 600 گرم برگ بادرنجبویه تازه
250 میلى لیتر الكل
750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور بادرنجبویه
روش تهیه این تنطور شبیه روش تهیه تنطور برگ آویشن (صفحه 33 ) است .
ج - شیاف بادرنجبویه
از شـیـاف بـرگـهـاى بـادرنجبویه براى تسكین خونریزى هاى قاعدگى ، نابود كردن ویـروس و بـاكـترى هاى مضر دستگاه گوارش و تقویت جهاز (سیستم ) هاضمه استفاده مى شود .
روش تهیه شیاف بادرنجبویه
كـوهـان شـتـر را بـه روش بـن مارى (حرارت غیر مستقیم ) ذوب كنید، سپس ظرف را از روى حـرارت بـرداشته و 30 قطره روغن برگ بادرنجبویه را به آن اضافه كنید . مخلوط را درون كـاسـه اى كـه جـدار داخـلى آنـرا قبلا چرب كرده اید، بریزید و پس از 3 ساعت كه شیافها بسته شد از ظرف خارج كنید و با كاغذ روغنى بسته بندى نمایید .
َََ
چ - كپسول بادرنجبویه
یـاد داروهـاى شـیـمـیـایـى و در مـقـابـل مـصـرف بـسـیـار اندك داروهاى گیاهى تمایلى به جـوشـانـدن ، دم كردن ، شربت و یا چاى این گیاه ندارند مى توانند جهت بهره مند شدن از خـواص دارویـى بـادرنـجـبـویه از كپسولهاى 200 یا 250 میلى گرمى پودر برگ خشك بـادرنـجـبـویـه اسـتـفـاده كـنـنـد . بـه هـمـیـن مـنـظـور مـصـرف 6 كپسول بادرنجبویه در 3 وعده ( هر وعده 2 كپسول ) به آنها توصیه مى شود.
ح - روغن استخراج گرم بادرنجبویه
بـه دلیـل اینكه بیشترین مورد استفاده و همچنین قسمت عمده خاصیت دارویى بادرنجبویه در برگهاى آن نهفته است از برگهاى آن براى تهیه روغن استخراج گرم استفاده مى كنند.
تركیبات
250 گرم برگ بادرنجبویه خشك
500 میلى لیتر روغن زیتون
روش تهیه روغن
روش تـهـیـه اسـتـخـراج گـرم بـادرنجبویه شبیه روش تهیه روغن استخراج گرم آویشن (صفحه 35 ) است .
خ - روغن استخراج سرد بادرنجبویه
از روغـن اسـتـخراج سرد این گیاه به تنهایى یا همراه با سایر مواد مورد نیاز جهت تهیه گـرم یـا پـمـاد بـادرنـجـبـویـه بـراى تحریك سیستم عصبى ، رفع سردردهاى عصبى ، برونشیت هاى مزمن و رفع گریپ استفاده مى شود.
تركیبات
100 گرم برگ بادرنجبویه خشك یا 200 گرم برگ بادرنجبویه تازه
1 لیتر روغن بادام شیرین
روش تهیه این روغن
روش تهیه این روغن شبیه روش تهیه روغن استخراج سرد آویشن (صفحه 35) است .
دـ روغن ماساژ بادرنجبویه
مـاسـاژ بدن با این روغن بى حسى و فلج عضلانى را در عضلات بخصوص پا و دست از بین مى برد . مالیدن آن به محل خارش ، در از بین بردن خارش پوست و رفع التهاب آن موثر است .
تركیبات
1 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى برگ بادرنجبویه
2 قاشق غذا خورى روغن زیتون
روش تهیه روغن
طـرز تـهـیه این نوع روغن بادرنجبویه شبیه طرز تهیه روغن ماساژ آویشن (صفحه 36 ) است .
َََ
ذ - پماد مسكن بادرنجبویه
اسـتـفاده از این پماد براى رفع خواب رفتگى و تسكین درد عضلات و ماهیچه ها بویژه در ناحیه مفصلها موثر است .
تركیبات
500 گرم موم زنبور عسل
20 گرم برگ بادرنجبویه خشك
25 گرم برگ گزنه خشك
15 گرم میوه كاج (خرد شده )
روش تهیه پماد مسكن
روش تهیه این پماد شبیه روش تهیه پماد طبى آویشن (صفحه 37 ) است .
رـ كرم ضد سوزش و خارش پوست بادرنجبویه
مالیدن 3 بار در روز، هر بار یكبار از این كرم بر روى پوست ، سوزش و خارش پوست را كه ناشى از غلبه سودا یا اختلالات عصبى ، عروقى باشد برطرف مى سازد.
تركیبات
25 میلى لیتر تنطور گل بابونه
25 میلى لیتر تنطور برگ بید
25 گرم موم زنبور عسل
25 گرم لانولین
100 میلى لیتر روغن استخراج سرد بادرنجبویه
روش تهیه كرم
روش تهیه این كرم شبیه روش تهیه كرم دارویى آویشن (صفحه 38 ) است .
زـ لوسیون و امولسیون بادرنجبویه
از لوسـیـون یـا امـولسـیـون ایـن گـیـاه بـراى رفـع سـوزش ، تـسـكین درد و التیام زخم مـحل گزیدگى حشرات استفاده مى شود. همچنین ماساژ بدن با لوسیون بادرنجبویه سبب تسكین دردهاى روماتیسمى مى گردد.
روش تهیه لوسیون
4 قاشق غذاخورى دم كرده غلیظ برگ بادرنجبویه را با 2 قاشق غذاخورى تنطور آویشن یـا گـل بـنفشه مخلوط كرده ، درون بطرى شیشه اى تیره رنگى بریزید و پس از تكان دادن آن ، هـر بـار كـمـى از آنـرا، بـه آرامـى بـه محل مورد نظر بمالید.
س - بخور ساده بادرنجبویه
جـهـت درمان میگرن و رفع سردردهاى آن و همچنین تسكین سردردهاى عصبى استفاده از بخور ساده بادرنجبویه بسیار مفید است .
تركیبات
500 میلى لیتر آب
2 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى برگ بادرنجبویه
(در صورت نبود اسانس از 500 میلى لیتر دم كرده بادرنجبویه استفاده كنید)
روش تهیه بخور ساده
روش تـهـیـه ایـن نـوع بـخـور بـادرنـجـبـویـه شبیه روش تهیه بخور ضد میگرن آویشن (صفحه 39 ) است .َََ
ش - بخور تركیبى بادرنجبویه
جـهـت بـازگـردانـدن نشاط، شادابى و سلامتى به بدن و پوست هنگامى كه زیاد خسته و كسل هستید و همچنین براى تسكین دردهاى عصبى در ناحیه سر و پیشانى از بخور تركیبى بادرنجبویه بهره بگیرید.
تركیبات
نصف قاشق چایخورى اسانس معطر بادرنجبویه
نصف قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى بابونه
نصف قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى سنبل الطیب
نصف قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى آویشن یا بهار نارنج
روش تهیه بخور تركیبى
روش تهیه این بخور شبیه روش تهیه بخور میگرن آویشن (صفحه 39 ) است .
ص - حمام دارویى ضد روماتیسم بادرنجبویه
تركیبات
3 قطره اسانس معطر روغنى برگ بادرنجبویه
2 قطره اسانس معطر روغنى اكلیل كوهى
2 قطره اسانس معطر روغنى برگ گزنه
روش تهیه و میزان مصرف حمام دارویى
روش تهیه و چگونگى مصرف این محلول شبیه روش تهیه حمام دارویى آویشن (صفحه 40 ) است .
ض - چاى آرام بخش (تركیبى ) بادرنجبویه
تركیبات
50 گرم برگ خشك بادرنجبویه
50 گرم برگ خشك زیرفون
50 گرم گل خشك بابونه
آب مقدارى
روش تهیه چاى
گـیـاهـان فـوق را تـركـیـب كـرده ، در ظرف شیشه اى تیره رنگ نگهدارى كنید . یك تا دو قـاشـق آن را در قورى كوچك لعابى ریخته ، یك فنجان آب تازه جوش روى آن بریزید . 5 تا 15 دقیقه دم كرده ، سپس صاف كرده و میل كنید.
ط - چـاى ضـد حـسـاسـیـت غـذایـى بـادرنـجـبـویـه (عـدم تـوانـایـى تحمل غذا )
وجـود گـل خـتـمى به دلیل خاصیت نرم كنندگى بادرنجبویه به جهت بادشكن و ضد نفخ بودن در این چاى سبب شده كه از روده ها حفاظت شود و براى آشفتگى گوارشى بسیار مفید باشد .
تركیبات
10 گرم برگ خشك بادرنجبویه
5 گرم ریشه خشك ختمى
5 گرم تخم شنبلیله
10 گرم رازیانه
10 گرم زیره سبز
750 میلى لیتر آب
روش تهیه چاى
شـنـبـلیـله و رازیـانـه را در آب ریخته ، بگذارید 15 دقیقه با حرارت ملایم بجوشد تا جـوشـانـده اى درسـت شـود . سـپس بادرنجبویه و زیره را در یك قورى ریخته ، جوشانده فـوق را روى آن بریزید . پس از 10 دقیقه دم كشیدن آنرا صاف نموده و 4 بار در روز، هر بار یك فنجان از آنرا بنوشید.َََ
ظ - چاى ضد سوء هاضمه و سوزش معده بادرنجبویه
طـبـیعت گرم دارچین و خاصیت ضد استرس و ضد اضطراب بادرنجبویه به كار رفته در این چاى ، سبب شده كه این چاى براى معده و دستگاه گوارشى بسیار آرام بخش باشد.
تركیبات
3 گرم پوست دارچین
10 گرم تخم بادیان (رازیانه )
15 گرم برگ خشك بادرنجبویه
روش تهیه چاى
گیاهان فوق را مخلوط كرده ، درون قورى لعابى كوچكى بریزید . سپس آب تازه جوش را روى آنـهـا ریـخـته و پس از 10 دقیقه دم كشیدن ، آنرا صاف كرده و درون ظرف دردارى بریزید و پس از هر وعده غذا یك فنجان آنرا میل كنید.
ع - قـرص یـا كـپـسول ضد نورالژى (سردردهاى عصبى ) بادرنجبویه
تركیبات
25 گرم برگ خشك بادرنجبویه
20 گرم برگ خشك فرنجمشك
25 گرم ریشه خشك سنبل الطیب
روش تهیه قرص
گـیـاهـان فـوق را پـس از مـخـلوط كـردن و پـودر نـمـودن ، بـا كـمـى عـسـل خـمیر كرده و به شكل قرصهاى كوچك دكمه مانند در آورید. از این قرص ، 3 بار در روز، هر بار 2 قرص میل كنید.
روش تهیه كپسول
گـیـاهـان فـوق را درون هـاون سـنـگـى كـوچـكى بریزید و نرم بكوبید، سپس آنرا درون كـپـسـول هـاى خـالى 200 یـا 250 مـیـلى گـرمـى و 3 بـار در روز، هـر بـار 2 تـا 3 كپسول آنرا همراه با كمى آب گرم میل كنید.
13 - فرآورده هاى غذایى و نوشیدنى بادرنجبویه
الف - سالاد تركیبى بادرنجبویه
تركیبات
50 گرم ماست
50 گرم كاهو (خرد شده )
یك قاشق غذاخورى دانه رازیانه
3 قاشق چایخورى شكر یا مرباى ساده
100 گرم برگ تازه بادرنجبویه (خرد شده )
25 گرم برگ و ساقه كرفس تازه (خرد شده )
روش تهیه سالاد
سـاده ، آبـلیـمـو، روغن زیتون را درون یك كاسه كوچك مخلوط كنید و خوب به هم بزنید . سپس برگ بادرنجبویه ، كاهو و كرفس را درون یك كاسه بزرگى مخلوط كرده ، حلقه هاى گوجه را روى آن بچینید و با سس آماده روى آنها را بپوشانید، در پایان با دانه هاى رازیانه آنرا تزیین كرده و بلافاصله صرف كنید.
ب - چاى بادرنجبویه و میخك (براى 4 نفر )
مواد لازم
2 عدد چاى كیسه اى معمولى
2 عدد چاى كیسه اى بادرنجبویه
1 لیتر آب تازه جوش
8 عدد میخك كمى شكر
روش تهیه چاى
آب را درون قـورى یـا ظـرف دیـگـرى جـوش آورده و چـاى و مـیـخك را به آن اضافه كنید . قورى را در جاى گرمى قرار دهید تا چاى در مدت 1 ساعت دم بكشد. سپس كیسه هاى چاى را خـارج كـرده و چـاى را در فـنـجـان بـریـزیـد . كـمـى شـكـر بـه آن اضـافـه نـمـوده و میل كنید .
پ - نوشیدنى لیمویى بادرنجبویه
مواد لازم
1 پیمانه آبلیموى تازه
50 گرم بادرنجبویه تازه
50 گرم شكر
5 /1 پیمانه آب
روش تهیه نوشیدنى
شـسـتـه و ریـز خـرد كـنـیـد و در ظـرفـى بـریزید. سپس آبلیمو را همراه با آب ، شكر و بـادرنـجـبـویـه مـخـلوط نـمـوده و در یـخـچـال بـگـذاریـد و پـس از 8 سـاعـت مـواد داخـل ظـرف را از صـافـى رد كـرده و شـربـت آمـاده مـصـرف اسـت . ( در صـورت نـبـود بادرنجبویه تازه از اسانس یا چاى كیسه اى آن استفاده كنید)
ت - تهیه سكنجبین با بادرنجبویه
مواد لازم
400 گرم بادرنجبویه تازه
4 لیوان شكر
2 لیوان سركه
6 لیوان آب
روش تهیه سكنجبین
و در حـرارت زیـاد بجوشانید . وقتى كه به قوام آمدن نزدیك شد، از صافى عبور دهید . بـعـد سـاقـه هاى بادرنجبویه را در داخل شربت انداخته و بگذارید تا بجوشد و شربت بـه قـوام آیـد (غـلیـظ شـود) . در آخـر سـركـه را به آن افزوده و پس از دویا 3 جوش از حـرارت بـرداشـتـه ، آن را از پـارچـه عـبـور دهـیـد و پـس از سـرد شـدن داخل بطرى بریزید . و در جاى خشك و خنك نگهدارى كنید.طبقه بندی: گیاهان و خواص دارویی آنها،
[ چهارشنبه 1390/04/1 ] [ 05:56 ب.ظ ] [ مجنون ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خداوند یکتای پاک / خداوند خالق ، خداوند خاک
سلام به همه اونایی که منت گذاشتن قدم رو چشم ما گذاشتن!

.

.

ارتباط آنلاین کلید آموزش
بک لینک طراحی سایت