تبلیغات
فانوسقه

فانوسقه
من بنده آن کسم که شوقی دارد/بر گردن خود ز عشق طوقی دارد 
نویسندگان
در شـهسوار (تنكابن امروزى ) به آن واپلیهم مى گویند. در زبان عـربـى بـه جـعفرى لقب كرفس ماقدونى را داده اند. فرنگیها به یك نوع جعفرى كه كم عـطـر و كـم خاصیت بوده پرسیل مى گویند. در كتب داروسازى سنتى ایران از جعفرى به عـنـوان فطراسالیون یاد كرده اند و این عنوان معرب پتروسلیوم لاتینى است . بقدونس ، مقدونس ، كرفس مقدنس ، دینار رویه و حزا از اسامى دیگر....

اسامى گوناگون جعفرى
در شـهسوار (تنكابن امروزى ) به آن واپلیهم مى گویند. در زبان عـربـى بـه جـعفرى لقب كرفس ماقدونى را داده اند. فرنگیها به یك نوع جعفرى كه كم عـطـر و كـم خاصیت بوده پرسیل مى گویند. در كتب داروسازى سنتى ایران از جعفرى به عـنـوان فطراسالیون یاد كرده اند و این عنوان معرب پتروسلیوم لاتینى است . بقدونس ، مقدونس ، كرفس مقدنس ، دینار رویه و حزا از اسامى دیگر جعفرى است .
جـعفرى در زبان لاتین به petroselinum apium، در زبان انگلیسى به parsley، در زبان فرانسه به persil و در زبان آلمانى به petersille شهرت دارد .
ارمنى : azadkegh
چینى : choi heung
چك : petrzel
دانمارك : persille
هلند: petrselie
استونى : aedpetersell
فنلاندى pesilja
یونانى : maintanosmakedonisi
مجارستان : petrezselyem
ایسلندى : petursselja
اندونزى : seledi
ایتالیایى : prezzemolo
نروژى : persille
لهستانى pietruszlazwyczahna
پرتغالى :salasa
رومانى : patrunel
روسى : petrushka
اسپانیایى : perejil
سوئدى : persilja
تایلندى : phakchifarng
تركى : maydanoz
ویتنامى : mui rau
مشخصات كلى جعفرى
ه اسـت كـه در سـال اول از بـرگـهـا یـك طـوقـى پـایـه اى و در سال دوم ساقه اى گلدار تشكیل مى دهد. ریشه اصلى آن ضخیم و كمى منشعب است و ضخامت آن تـا 20 سـانـتـیـمـتـر هـم مـى رسـد. در هـر چـتـر آن 10 تـا 20 گـل وجـود دارد . میوه این گیاه به درازاى 2 تا 3 میلیمتر به رنگ خاكسترى تا قهوه اى و بیضوى شكل است و بویى قوى دارد .
قـسـمـتـهـاى مـورد اسـتـفـاده آن بـرگ ، ریـشـه و مـیـوه خـشـك آن اسـت . بـرگـهـاى سـال اول را در فـاصـله مـاه هـاى تـیـر تـا شـهـریـور و بـرگـهـاى سـال دوم را در بـهـار و ریـشـه آنـرا در مـاه هـاى مـهـر تا آذر جمع آورى مى كنند. جعفرى از خانواده آمبلى فراسه است .
َََ
تركیبات شیمیایى اسانس جعفرى
خـم و ریـشـه جـعـفـرى هـر سه داراى اسانس باشند كه بسیار مطبوع و معطر است . اسانس جـعـفـرى بـراى مـطـبـوع كـردن غـذاهـا بـه كـار مـى رود . اسـانـس تـخـم جـعـفـرى شـامـل یـك الكالوئید به نام آپیول (apiol) است و نیز داراى یك گلوكیزد آپى ئین apiin اسـت و در آن ماده كومارین coumarin مشخص شده اسانس یافت مى شود مصرف بیش از حد اپى پولبرا در كبد و كلیه مناسب نیست .به طور كلى در گیاه جعفرى چربى ، پروتئین ، هیدراتهاى كربن ، كلسیم ،فسفر، سدیم ، پتاسیم ، ویتامین آلفاپنین ، بتا پى نن ، a، c، تیامین ، ریبوفلاوبن و نیاسین وجود دارد. میرستى سین ، الفا پنین ، بتاپینن ، میرستین ، بـتـلا فـلانـدرن ، لیـمـونـن ، گـامـاتـرپـى نـن ، تـراس اوسـى مـیـن ، پـراآن ، مـتیل 4 ایزوپروپنیل بنزن ، اوژنول ، برگاپ تین ، آپیوز، اسیدنروولیك ، اسید كامئیك ، اسیدكلروژنیك و اسید فوتیك نیز در آن وجود دارد .
در 100 گـرم جـعـفـرى 240 مـیـلى گرم اسید اسكربیك ، 60 میلى گرم كاروتن و مقدارى ویتامین b و آهن وجود دارد.
ر حـسـب مـنـشـاء گـیاه ) محلول در روغن و اسانسها است و اگر تحت اثر سولفات آهن قرار گـیـرد و بـه رنـگ قـرمـز خـونـى در مـى آیـد. بـوى آن مـعـطـر و شامل آپیول و میریستین (myristicinee) به مقادیر كم از اتر اكسیدها نیز نامیده مى شود. اگر بطور ساده تجزیه گردد ماده اى به نام آپى ژنین (apigenine) و نوعى قند به نام آپیوز (apiese) مى دهد . ریشه جعفرى داراى 50/0تا 80 /0 درصد اسانس مواد قندى و 5 درصد مواد معدنى است .
َََ
نسخه هاى شفا بخش جعفرى
1 - درمان آسم (تنگى نفس ) با جعفرى
افرادى كه دچار حملات آسمى مى شوند، چنانچه مدتى هر روز مقدارى برگ جعفرى تازه را خـرد نـمـوده و در كـمـى شـیـر گـرم بـریـزنـد و صـبـح نـاشـتـا مـیـل كـنـند تنگى نفس آنها به خوبى برطرف شده و گرفتگى صدا را نیز برطرف مى كند.
2 - تسكین دردهاى عصبى با جعفرى
اسـتفاده از شیره برگ جعفرى داروى مفیدى جهت رفع دردهاى عصبى مى باشد. شیره برگ جعفرى را به تنهایى یا همراه الكل 90 یا 70 درجه تهیه مى كنند . از شیره الكلى برگ جعفرى به مقدار بسیار كم و بصورت استعمال خارجى استفاده مى كنند.
طرز استفاده : ابتدا سر و پیشانى را بشویید و خشك نمایید، سپس به مقدار یك سر انگشت از عصاره الكلى جعفرى را به سر و محل درد بمالید و ماساژ دهید.
3 - پایین آوردن تب با جعفرى
مـصـرف 3 تـا 200 گـرم از شـیـره سـاده بـرگ جـعـفـرى (بـدون الكـل ) و مـالیـدن روزانه چند قطره از شیره الكلى آن به سر و پیشانى در پایین آوردن درجه حرارت بدن و رفع تب بویژه تبهاى متناوب توصیه مى شود.
4 - دفع كرمهاى ریز روده با جعفرى
جـهـت دفـع انـگـلهـا و كـرمـهـاى دسـتـگـاه گـوارشـى 5 مـثـقـال پـودر بـرگ خـشـك جـعـفـرى را بـا 5 مـثـقـال پـودر كـرفـس و 5 مـثـقـال پـودر گـل بـنـفـشـه مـخـلوط كـرده در كـمـى آب جـوشـانـده و صـبـح نـاشـتـا میل كنید و این عمل را تا چند روز متوالى تكرار كنید.
5 - درمان بند آمدگى ادرار با جعفرى
اسـتـفـاده از جـوشـانده 30 تا 40 برگ جعفرى خشك در یك لیتر آب به عنوان داروى ضد عـفونى كننده مجارى ادرارى و ادرار آور عمل نموده و در رفع بندآمدگى ادرار بكار مى رود .(توجه : مصرف روزانه 3 تا 4 فنجان از آب صاف شده این جوشانده كافى است )
ََََ
6 - نقش جعفرى در التیام دادن سریع زخمها
برگهاى جعفرى به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونى كننده ، میكروب كش و التیام دهندگى سـریـع زخـمـهـا در درمـان جـراحـات كـم عـمـق و التـیام زخمها بكار مى رود. براى این كار برگهاى تازه جعفرى را له كنید و بر روى جراحات ضماد نموده و ببندید.
7 - درمان بند آمدگى شیر مادران با جعفرى
مـادرانـى كه شیر آنها كم شده یا شیر در پستان آنها بند آمده ، چنانچه كمى از برگهاى تازه جعفرى را له كرده و بر روى پستان ها ضماد كنند، بمدت چند ساعت آنرا بسته ، بعد آنرا بشویند و این عمل را تا چند روز تكرار كنند نتایج شفابخشى بدست خواهند آورد.
8 - رفع اختلالات قاعدگى در زنان با جعفرى
تـقـریـبا كلیه اجزاء جعفرى اعم از ریشه ، تخم و برگ آن در درمان اختلالات قاعدگى از قـبـیل عقب افتادگى خون قاعدگى ، عادت ماهیانه و همچنین ترشحات سفید غیر طبیعى زنان به صور مختلف دارویى (جوشانده ، پودر و حمام دارویى ) بكار مى رود.
الف - جوشانده تخم جعفرى :
صد گرم تخم جعفرى را در یك لیتر آب بمدت 10 دقیقه جوشانده و آب صاف شده آنرا میل كنید. این جوشانده معالج قاعده هاى سخت بوده و عادت ماهیانه را باز مى كند.
ب - جوشانده برگ جعفرى :
سـى گـرم بـرگ جـعـفرى خشك یاتر را در 250 گرم آب جوشانده و آب صاف شده آنرا مـیـل كنید . این جوشانده علاوه بر رفع بند آمدگى خون قاعدگى معالج خوبى جهت رفع یائسگى زودرس خانمها مى باشد.
پ - حمام دارویى گیاه كامل جعفرى :
100 گـرم گـیـاه كـامـل جـعـفـرى (همراه با ریشه ، ساقه و برگ را در كمى آب ریخته و بـجـوشـانـیـد، آب صـاف شـده آنـرا در تشتى ریخته و پس از سرد شدن در آن بنشینید و محل را با آن شستشو دهید.
9 - تسكین دردگوش با جعفرى
چكاندن آب جوشانده غلیظ برگهاى جعفرى در گوش در تسكین درد آن موثر است . همچنین اسـتـفـاده از ضـمـاد بـرگ له شـده آن بـر روى گـوش در تحلیل ورم گوش مفید است . ( در صورت نبودن آب له شده جعفرى یا جوشانده غلیظ آن ، از روغن برگ جعفرى بهره بگیرید)
10 - درمان یرقان (زردى ) با جعفرى
كسانى كه از بیمارى یرقان رنج مى برند چنانچه 40 گرم ریشه دو ساله جعفرى را در یـك لیـتـر آب جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا بـا كـمـى عسل یا نبات شیرین كنند و میل نمایند در درمان بیمارى آنها مؤ ثر است .
11 - معالجه نقرس با جعفرى
رمـان نـقـرس و كـاهـش اسـیـد اوریـك خـون سـه مـثـقـال تـخـم جـعـفـرى را بـا دو مـثـقـال برگ آن و 5 مثقال عناب مخلوط كرده ، جوشانده و آب صاف شده آنرا صبح و عصر مـیـل كـنـید. همچنین مى توانید جهت كاهش سوزش نوك انگشتان پا و درمان خارجى از ضماد و كـمـپـرس جـوشـانـده ریـشـه كـاسـنـى و ریـشـه جـعـفـرى بـر محل سوزش بهره بگیرید.
َََ
12 - نقش جعفرى در ترك عادت مشروب خورى
اسـتـفاده از شربت ساده برگ جعفرى یا جوشانده 40 گرم برگ آن در یك لیتر آب موجب رفع عادت استفاده از شراب و نوشابه هاى الكلى مى گردد . (دستور تهیه شربت ساده برگ جعفرى در صفحه ذكر شده است )
13 - درمان بیماریهاى پوستى با جعفرى
از جـعـفـرى به صور مختلف از قبیل ماسك ، مرهم ، پماد، كرم ، روغن و كمپرس در برطرف نمودن برخى ضایعات پوستى استفاده مى شود كه در زیر به برخى از آنها اشاره مى كنیم :
الف - رفع جوشهاى قرمز صورت :
مـالیدن روغن برگ جعفرى به پوست موجب رفع جوشهاى قرمز پوست مى گردد . همچنین شستشوى پوست با آب صاف شده دم كرده ریشه جعفرى در دو وعده صبح و شام در از بین بردن اینگونه جوشها موثر است .
ب - معالجه زبرى و ترك دست و پا:
استفاده از كرم نرم كننده پوست علاوه بر رفع زبرى و خشنى موجب درمان ترك پوست مى گردد . براى تهیه آن 20 گرم پودر برگ و ریشه جعفرى را در كمى كره كاكائو ذوب شـده بـریـزیـد، خـوب بـهـم زده و هـر بـار كـمـى از آنـرا بـه محل ترك بمالید.
پ - از بین بردن غدد دردناك زیر پوست :
یـك مشت برگ جعفرى تر و تازه را كوبیده و له نمایید، سپس آنرا با كمى روغن زیتون و نمك مخلوط نموده و خوب مالش داده و بر روى غدد دردناك بگذارید و اثر شفابخش آنرا در تسكین درد و تحلیل ورم ببینید .
ت - تحلیل ورم چركى چشم :
اسـتـفـاده از ضـمـاد و كـمـپـرس بـرگـهـاى له شـده جـعـفـرى بـر روى ورم چـشـم ، در تـحـلیـل ورم آن و سر باز كردن چرك و عفونت زیر پوست بسیار مفید است . همچنین مصرف آب جعفرى تازه همراه با آب هویج در درمان بیماریهاى چشم موثر است .
ث - تحلیل ورم كوفتگى و ضرب دیدگى :
100 گـرم بـرگ جـعـفـرى تـازه را بـا 50 گـرم آرد جـو و 20 گـرم پـودر گـل ارمـنـى مـخـلوط كـرده ، كـمـى لعاب ختمى را نیز به آن افزوده و خوب بهم زده و بر مـحـل كـوفته شده و ضرب دیده بمالید و ببندید . ( در صورت سفت بودن مرهم كمى آب به آن اضافه كنید)
14 - دفع سنگ كلیه و مثانه با جعفرى
عصاره جعفرى تازه ، سموم را از بدن دفع كرده و به شكستن سنگهاى كلیه كمك مى كند. در این مورد دم كرده جعفرى نیز موثر است .
طرز تهیه دم كرده جعفرى
یـك دسـتـه جـعـفـرى شـسـتـه شـده را در یـك بـشـقـاب گـذاشـتـه و آب در حـال جوشیدن را روى آن بگذارید و روى آن را بپوشانید تا گرم بماند، وقتى سرد شد مـایـع را در 24 سـاعـت آیـنـده مـصـرف كـنـیـد .چـنـانـچـه ایـن عمل را تا سه هفته تكرار نمایید تمام اختلالات كلیه و مثانه شما درمان خواهد شد .
َََ
15 - درمان كم خونى و لاغرى با جعفرى
گیاه جعفرى یك منبع خوب كلروفیل ، آهن ، مواد آلى ، كلسیم ، فسفر، منگنز و ویتامین هاى a و b و c است . این مواد جعفرى را براى كم خونى و ضعف بدن مفید ساخته است . در این مورد استفاده از آب جعفرى تازه ، پودر قاووت و جوشانده آن توصیه مى شود.
16 - مصارف درمانى و خواص طبى روغن جعفرى
ن چـنـد قـطـره روغن جعفرى در گوش موجب تسكین درد آن مى گردد. جهت معالجه روماتیسم و نـقـرس از مـالیـدن روغـن جـعـفرى بر محل درد و مالش مداوم آن غفلت نورزید . روغن جعفرى بدلیل داشتن خاصیت ملین (نرم كننده ) در رفع گرفتگى ماهیچه ها، درمان زبرى و سختى پـوسـت و هـمـچـنـیـن تـحـلیـل ورم بصورت استعمال خارجى و مالیدن آن به عضو كاربرد دارویى دارد .
طرز تهیه روغن جعفرى
طرز تهیه روغن جعفرى شبیه طرز تهیه روغن آویشن است . ( به صفحه 30 رجوع شود)
17 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى جعفرى
از جـعفرى به دلیل داشتن خواص طبى فراوان فرآورده هاى متعددى بدست مى آورند كه در زیر به چند نمونه از آنها اشاره مى كنیم :
الف - تهیه پودر قاووت چهار ریشه
40 گـرم ریـشـه تـمـیـز و خـشـك جعفرى را با 40 گرم ریشه رازیانه ، 40 گرم ریشه مارچوبه و 40 گرم ریشه كرفس مخلوط كرده ، نرم ساییده و روزى یك قاشق مرباخورى از آنـرا مـیـل كـنـیـد. ایـن قـاووت داراى خـاصـیـت ضـد بـى اشـتـهـایـى بـوده و در درمـان اسهال نیز بكار مى رود.
ب - شربت چهار ریشه
طـرز تـهـیه این شربت شبیه طرز تهیه شربت ساده جعفرى است با این تفاوت كه بجاى اسـتـفـاده از بـرگ جـعـفـرى ، چـهـار ریـشه جعفرى ، رازیانه ، مارچوبه و كرفس را بكار ببرید.
پ - عرق جعفرى
از بـرگـهـا و ریـشه جعفرى بوسیله دستگاه هاى عرق گیرى ، عرق مى گیرند . این عرق تـقـریـبـا كـلیـه خـواص جـعـفرى را دارا بوده ولى نسبت به آب تازه برگهاى آن خاصیت دارویى كمترى دارد .
ت - چاى برگ جعفرى
خوردن روزانه 3 فنجان از چاى ساده برگ جعفرى در 3 وعده روزانه (صبح ، ظهر و عصر ) موجب رفع بند آمدگى ادرار، درمان نقرس و كاهش اسید اوریك خون مى گردد.
تركیبات
10 گرم برگ جعفرى خشك
1 فنجان آب جوش تازه
روش تهیه چاى
طرز تهیه این چاى همانند روش تهیه چاى ساده بادرنجبویه (صفحه 63 ) است .
ث - چاى كیسه اى (تى بگ ) جعفرى
از بـرگـهـاى خـشـك و هـمـچنین تخم جعفرى چاى كیسه اى تهیه مى شود كه به صورت دم كرده مورد استفاده قرار مى گیرد.
تركیبات
5 گرم تخم جعفرى
15 گرم برگ خشك جعفرى
5/2 گرم دارچین نیمكوب شده
روش تهیه چاى كیسه اى
طرز تهیه چاى كیسه اى جعفرى شبیه روش تهیه چاى كیسه اى بادرنجبویه (صفحه 115 ) است .
ج - تنطور گیاه جعفرى
تـنـطـور بـرگ و ریـشـه جـعـفـرى بـه مـصارف دارویى تسكین سر دردهاى عصبى ، تهیه محلولهاى قاعده آور براى زنان ، تسكین درد گوش و ... میرسد.
تركیبات
150 گرم برگ خشك جعفرى
250 میلى لیتر الكل
50 گرم بومادران
750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور
روش تهیه تنطور جعفرى شبیه روش تهیه تنطور آویشن (صفحه 33 ) است .
چ - شیاف جعفرى
یـكـى از بهترین و موثرترین فرآورده هاى دارویى جعفرى ، شیاف برگ آن است كه جهت دفع كرمهاى ریز روده و انگل هاى دستگاه گوارشى مورد استفاده قرار مى گیرد.
تركیبات
20 گرم كره كاكائو
20 قطره روغن برگ جعفرى
10 قطره روغن صبر زرد یا روغن تخم كدو
روش تهیه شیاف
طرز تهیه این شیاف شبیه طرز تهیه شیاف بادرنجبویه (صفحه 65 ) است .
ح - كپسول جعفرى
جـهـت رفـع بـى اشـتـهـایـى و هـمـچـنـیـن از بـیـن بـردن اسهال روزى 6 كپسول 250 میلى گرمى پودر تخم جعفرى یا ریشه آنرا، 3 بار در روز، هر بار 2 كپسول ،
5/2ساعت بعد از غذا میل كنید.
خ - كمپرس گرم جعفرى
تـحـلیـل ورم چـركین و سرباز كردن آن ، رفع گرفتگى ماهیچه ها و كاهش درد عضلات از مصارف طبى كمپرس گرم برگ جعفرى است .
تركیبات
300 میلى لیتر دم كرده یا جوشانده برگ جعفرى
200 میلى لیتر دم كردم یا جوشانده گل ختمى
روش تهیه كمپرس
روش تهیه این كمپرس شبیه روش تهیه كمپرس اجزاى گیاه آویشن (صفحه 33 ) است .
دـ ضماد گرم جعفرى
از ضـماد گرم برگ جعفرى جهت ضد عفونى كردن و التیام زخمها استفاده مى شود. همچنین ضماد گرم برگ جعفرى بر روى نوك انگشتان پا در درمان سریع نقرس موثر است .
لوازم موردنیاز
1 عدد تابه كاسه اى
كمى باند نخى یا پنبه اى
كمى برگ تازه یا خشك جعفرى
روش تهیه ضماد
طرز تهیه این ضماد شبیه طرز تهیه ضماد آویشن ( صفحه 34 ) است .
ذ - روغن استخراج گرم جعفرى
از ایـن روغـن كـه از بـرگـهـاى خشك یا تازه جعفرى بدست مى آید جهت تسكین درد گوش ، رفع خشكى و زبرى پوست و از بین رفتن تشنج (گرفتگى ) عضلانى استفاده مى شود.
تركیبات
250 گرم جعفرى خشك
500 میلى لیتر روغن زیتون
روش تهیه روغن
روش تـهـیـه روغـن اسـتـخـراج گـرم جـعـفرى شبیه روش تهیه روغن استخراج گرم آویشن (صفحه 35 ) است .
ر- روغن استخراج سرد
روغـن استخراج سرد برگ جعفرى بیشتر جهت تهیه پماد ضد ورم بیضه و كرم نرم كننده پوست مورد استفاده قرار مى گیرد.
تركیبات
75 گرم برگ جعفرى خشك
25 گرم گل بنفشه خشك
1 لیتر روغن بادام شیرین
روش تهیه روغن
طرز تهیه این روغن شبیه طرز تهیه روغن استخراج سرد آویشن (صفحه 35 ) است .
ز - روغن ماساژ جعفرى
مـاسـاژ روزانـه 3 مـرتـبـه روغـن جـعـفـرى عـضلات و ماهیچه هایى را كه به سبب رماتیسم دردناك شده اند، بهبود مى بخشد و در درمان نقرس نیز مفید و موثر است .
تركیبات
10 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى برگ جعفرى
نصف قاشق چایخورى روغن اكلیل كوهى
روش تهیه روغن
روش تهیه این روغن شبیه روش تهیه روغن ماساژ آویشن (صفحه 36 ) است .
س - پماد طبى جعفرى
از پـمـاد بـرگ جـهـت سـربـاز كـردن عـفـونـت دمـلهـاى دردنـاك و تحلیل ورم عضلات ضرب دیده استفاده دارویى مى شود .
تركیبات
100 گرم روغن سیاه (پماد اكتیول )
40 گرم برگ جعفرى خشك
10 گرم پودر تخم ختمى
400 گرم موم سفید
روش تهیه پماد
طرز تهیه پماد طبى جعفرى شبیه طرز تهیه پماد طبى آویشن (صفحه 37) است .
ش - كرم نرم كننده (تركیبى ) جعفرى
بـرگ جـعـفـرى و سـایـر مـواد مـوسـیـلاژى (لعاب دار ) بكار رفته در تهیه این كرم اثر قابل توجهى در رفع زبرى و خشنى پوست داشته و موجب لطیف و شاداب شدن پوست مى گردد.
تركیبات
100 میلى لیتر روغن استخراج سرد برگ جعفرى
25 میلى لیتر تنطور گل پنیرك
25 میلى لیتر روغن تخم شنبلیله
25 گرم موم 25 گرم لانولین
روش تهیه كرم
طریقه ساخت این كرم شبیه روش تهیه كرم دارویى آویشن (صفحه 38 ) است .
ص - لوسیون و امولسیون جعفرى
از بـیـن بـردن جـوشـهاى قرمز پوست و صورت و كاهش خارش اینگونه جوشها از خواص اصلى لوسیون و امولسیون برگ جعفرى است .
تركیبات
2 قاشق غذا خورى عرق یا دم كرده برگ جعفرى
2 قاشق غذاخورى عرق كاسنى
1 قاشق غذاخورى تنطور ریواس
روش تهیه لوسیون
طرز تهیه لوسیون برگ جعفرى شبیه طرز تهیه لوسیون آویشن (صفحه 29 ) است .
ض - بخور جعفرى
اسـتـفـاده مـداوم و مـنـظـم از بـخـور بـرگ جـعـفـرى در طول 3 هفته متوالى اثر قابل توجهى در درمان سردرد و رفع تنگى نفس دارد
تركیبات
300 مـیـلى لیـتـر دم كـرده بـرگ جعفرى یا 2 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى برگ جعفرى
200 میلى لیتر دم كرده تخم گشنیز
روش تهیه بخور
طرز تهیه بخور جعفرى شبیه روش تهیه بخور ضد میگرن آویشن (صفحه 39) است .
18 - فرآورده هاى غذایى و نوشیدنى جعفرى
الف - شربت ساده جعفرى
200 گرم برگ ، ریشه و تخم جعفرى را به تنهایى یا تواءما در دو لیتر آب جوشانده بـقـدرى كـه یـك لیـتـر آب آن كـم شـود، سـپـس كـمـى شـكـر و وانیل به آن اضافه كرده و دوباره حرارت دهید تا بقوام آید و هر بار كمى از آنرا در آب حل نموده و میل كنید.
ب - بورانى جعفرى
فرى تازه را شسته ، كمى آب ، قدرى نمك و كره به آن افزوده و بقدرى حرارت دهید تا جـعـفـرى پخته شود و آب ظرف نیز تمام گردد، بعد از سرد شدن آنرا ریز ریز نموده ، كـمـى مـاسـت را در دسـتـمـالى تـمـیـز بـریـزید تا آب آن گرفته شود كمى پودر نمك ، فـلفـل و نـعـنـاع خـشـك را نیز به ماست اضافه كرده ، با جعفرى خرد شده مخلوط نموده و خوب بهم بزنید و در موقع مصرف بكار ببرید.
پ - خوراك جعفرى و اسفناج (براى 3 نفر )
مواد لازم
750 گرم اسفناج
250 گرم برگ جعفرى
2 قاشق سوپخورى آرد
10 گرم كره
نصف فنجان شیر
به میزان لازم نمك و فلفل
روش تهیه خوراك
. سپس آن را در قابلمه ریخته ، كره را به آن اضافه كرده و روى شعله اجاق بگذارید و خـوب هم بزنید . بعد آرد را به تدریج اضافه كرده و شیر را نیز به آن بیافزایید و به هم زدن ادامه دهید . نمك و فلفل را نیز وقتى كه خوراك كاملا پخته شد، اضافه كنید . در پایان آن را در دیس ریخته و پس از تزئینات لازم به سر سفره بیاورید .
ت - سوپ جعفرى (براى 6 نفر )
مواد لازم
1 دست برگ جعفرى
2 دسته تره فرنگى
50 گرم كره
4 عدد زرده تخم مرغ
2 قاشق سوپخورى آرد سفید
150 گرم خامه
4 لیوان آب گوشت
نصف استكان آبلیمو
مقدارى نمك و فلفل
طرزتهیه سوپ
را شـسـتـه و خـرد كـرده ، بـا 3 لیـوان آب و كمى نمك بگذارید. بپزد، بعد از پختن تره فرنگى و جعفرى را از صافى رد كنید. آرد را با كمى كره سرخ كنید و آب گوشت را به تـدریـج داخـل ایـن آرد سـرخ شـده بـریـزیـد و هـم بـزنـیـد تـا آرد، داخـل آب گـوشـت حـل شـود . آنـگـاه تـره فرنگى آماده شده را ریخته و بگذارید چند جوش بـخورد تا كمى غلیظ شود .كمى نمك و فلفل به آن اضافه نموده و بعد زرده هاى تخم مـرغ را بـا آبـلیمو و كمى نمك مخلوط كنید و داخل سوپخورى بریزید و سوپ را داغ داغ بـه تـدریـج روى تـخـم مـرغ ریخته و بهم بزنید و خامه را روى سوپ ریخته و تزیین كنید.
ث - سس جعفرى
مواد لازم
250 گرم جعفرى
150 گرم كرفس
4 پیمانه سس مایونز
100 گرم خیار شور
به مقدار كافى فلفل
روش تهیه سس
خیار شور را رنده كرده ، كرفس و جعفرى را ریز ریز نمایید. خیار شور، كرفس ، جعفرى و فـلفـل را بـا هم مخلوط كنید و چرخ كنید . سپس سس را با آن مخلوط نمایید و هم بزنید . حالا سس شما آماده است .
ج - املت جعفرى
مواد لازم
650 گرم جعفرى
7 عدد تخم مرغ
به میزان كافى روغن و كره
به میزان كافى نمك و فلفل
روش تهیه املت
مـرغ را خـوب هـم زده و بـا نمك و فلفل مخلوط كنید . جعفرى را خوب ریز كرده و با مخلوط قـبـلى مـخـلوط كـنـیـد . در ماهى تابه هاى روغن را داغ كرده ، مخلوط را در آن ریخته و روى حـرارت ملایم قرار دهید تا همه جاى املت خوب پخته شود . بعد از سرخ شدن یك طرف ، املت را برگردانده ،
و طرف دیگر را سرخ نمایید و بعد میل كنید.
طبقه بندی: گیاهان و خواص دارویی آنها،
[ پنجشنبه 1390/06/3 ] [ 01:50 ب.ظ ] [ مجنون ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خداوند یکتای پاک / خداوند خالق ، خداوند خاک
سلام به همه اونایی که منت گذاشتن قدم رو چشم ما گذاشتن!

.

.

ارتباط آنلاین کلید آموزش
بک لینک طراحی سایت